LOGOWAT 150x150

วัดป่าเจริญราช

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓
"สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น แห่งคณะสงฆ์ภาค ๑ เขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี ๒๕๖๕"

๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
โทร. ๐๒-๙๙๕-๒๑๑๒

สำนักปฏิบัติธรรมวังแก้ว

๑๔๔ หมู่ ๑๐ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ๕๔๑๑๐

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่วังกาญจนา

ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๑๖๐
โทร. ๐๙๓-๒๔๙-๙๔๕๙

linewatpa

@Watpacharoenrat@watpacharoenrat11@Watpacharoenratศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓
"สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น แห่งคณะสงฆ์ภาค ๑ เขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี ๒๕๖๕"
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
 ๐๒-๙๙๕-๒๑๑๒

สำนักปฏิบัติธรรมวังแก้ว
๑๔๔ หมู่ ๑๐ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ๕๔๑๑๐

สถานปฏิบัติธรรมแม่วังกาญจนา
ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน ลำปาง ๕๒๑๖๐
๐๙๓-๒๔๙-๙๔๕๙
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่วังกาญจนา ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่วังกาญจนา

Wat Buddha Oregon (วัดพุทธออเรกอน)
8360 David Lane SE, Turner, OR, United States, Oregon
 +1 503-391-9866
Wat Buddha Oregon WatBuddhaOregon
ข่าวสารจาก Wat Buddha Oregon ข่าวสารจาก Wat Buddha Oregon

สวนป่าลานธรรม (วัดป่าภาวนาวิสุทธิ) สาขาวัดป่าเจริญราช
ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ศิษย์วัดป่าเจริญราช @Watpacharoenrat @watpacharoenrat11 @Watpacharoenrat