ประวัติเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช

สถานะปัจจุบัน

ชื่อ   พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ., ดร.   ฉายา   วีรนนฺโท   อายุ ๖๑ ปี   พรรษา ๔๑
วิทยฐานะ  น.ธ.เอก, ป.บส.  ศศ.บ.  ศศ.ม. Ph.D.
วัดป่าเจริญราช ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานีแห่งที่ ๑๓ วัดป่าเจริญราช

สถานะเดิม
ชื่อ วีระนนท์   นามสกุล เจริญราช   เกิดวัน ๑ ฯ ๑๑ ค่ำ  ปีขาล
ตรงกับ  วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕  แรม ๑๑ เดือน ๑๑ ปีขาล
บิดาชื่อ นายสอน  เจริญราช   มารดาชื่อ นางวิมล  เจริญราช
อยู่บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

บรรพชา-อุปสมบท
วันอาทิตย์ที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ตรงกับวัน    ปีจอ
ณ วัดศรีอริยวงศ์ ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

พระอุปัชฌาย์   พระครูเกษตรธรรมวิจิตร (หลวงปู่พิมพา โกวิโท)
                         เจ้าคณะอำเภอเกษตรวิสัย วัดธาตุ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
พระกรรมวาจาจารย์   พระปลัดไพบูลย์ จนฺทสีโล
                                   วัดธาตุ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
พระอนุสาวนาจารย์    พระไชย อมโร
                                   วัดศรีอริยวงศ์ ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

วิทยฐานะ

  • พ.ศ. ๒๕๑๙  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนบ้านเมืองบัว (แก้วพิมลคุรุราษฎร์พัฒนา) ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • พ.ศ. ๒๕๒๕  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ม.ศ.๕)
   โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • พ.ศ. ๒๕๒๖-พ.ศ. ๒๕๒๗  สอบได้นักธรรมชั้นตรี, สอบได้นักธรรมชั้นโทและ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดปทุมคงคา ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  • พ.ศ. ๒๕๔๗  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. ๒๕๕๐  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  • พ.ศ. ๒๕๖๒  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความรู้พิเศษ
     ความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรไทยซึ่งได้จากประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากพระเถระเกจิอาจารย์ต่าง ๆ และสนใจศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม รวมถึงการศึกษาวิจัยในเรื่องการใช้  ยาสมุนไพรจากการทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาไทยศึกษา, ได้ปฏิบัติการทดลองจริงในห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยตรวจดู DNA ของพืชต่าง ๆ ได้ สามารถให้คำปรึกษาคำแนะนำในการออกแบบแปลน อาคารสถานที่ สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ได้ เช่น ศาลาการเปรียญ แบบสร้างกุฏิสงฆ์-ห้องน้ำและแบบโรงอุโบสถฯ

ความชำนาญการ
     การแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม การอบรมธรรมเยาวชน นักศึกษา ประชาชน เป็นพระวิทยากรและเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔

อุดมการณ์ที่ถือปฏิบัติ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา เมตตา สัจจะ สงบ สุข

ตำแหน่งทางการคณะสงฆ์

 • พ.ศ. ๒๕๒๗   ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๓๐   ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๓๗   ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดธาตุ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๔๐   ดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดธาตุ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๔๕   ดำรงตำแหน่งเจ้าสำนักสงฆ์วิมลธรรม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 • พ.ศ. ๒๕๕๑   ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 • พ.ศ. ๒๕๕๓   ดำรงตำแหน่งเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓ วัดป่าเจริญราช ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 • พ.ศ. ๒๕๕๖   ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ เลขที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

วุฒิบัตร

 • พ.ศ. ๒๕๕๒   ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน พระสังฆาธิการคณะสงฆ์ภาค ๑
 • พ.ศ. ๒๕๕๕   ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายรายการธรรมะทางวิทยุกระจายเสียง จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. ๒๕๕๖
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) รุ่นที่ ๙ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ได้วุฒิบัตรผ่านการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพระอุปัชฌาย์ รุ่นที่   ๔๘/๒๕๕๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดมเหยงคณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานการศึกษา
การศึกษาด้านวิปัสสนาธุระ

 • พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๒ ไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่ากับพระมหาสีสยาดอ (โสภณมหาเถระ) อดีตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระแห่งประเทศพม่า ได้เคยไปปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลา ๘ เดือน
 • พ.ศ. ๒๕๒๗  ไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานกับเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
  • ไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานกับพระธรรมธีรราชมหามุนี (เจ้าคุณโชดก) ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นเวลา ๓ เดือน
  • ไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี
  • ไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดหนองป่ากุ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๗ ไปศึกษาธรรมกับหลวงปู่เทศน์ เทศรังสี จากนั้นออกธุดงค์ ศึกษาธรรมกรรมฐานกับครูบาอาจารย์ อาทิ หลวงปู่แหวน และ พระธรรมโกศาจารย์ (ท่านพุทธทาสภิกขุ), พระอาจารย์ไพบูลย์ สมุทรสาร แห่งวัดสินวิเศษศรัทธาราม จ.สมุทรสงคราม, พระกิตติวุฒโฑภิกขุ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ราชวรมหาวิหาร และอดีตเจ้าอาวาสวัดจิตตภาวัน จังหวัดชลบุรี, หลวงพ่อบุญเลิศ เหมโก ศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย วัดสุวรรณประสิทธิ์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

การศึกษาด้านคันถธุระ

 • พ.ศ. ๒๕๒๙   เป็นพระวิทยากรอบรมหน่วยพัฒนาการทางจิต จิตตภาวัน วิทยาลัย จังหวัดชลบุรี เป็นพระธรรมทายาท วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๔๗   ได้รับแต่งตั้งเป็นพระวิทยากรอบรมครูต้นแบบในโครงการโรงเรียนสีขาว    พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ. ๒๕๔๘
  • เป็นพระวิทยากรอบรมพระนวกะ ประจำอำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี
  • เป็นพระวิปัสสนาจารย์อบรมวิปัสสนากรรมฐานประจำยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. ๒๕๕๑
  • เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ประจำสำนักเรียน วัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี
  • เป็นกรรมการคุมสอบธรรมสนามหลวง สนามสอบ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 • พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓ วัดป่าเจริญราช
 • พ.ศ. ๒๕๕๔
  • เป็นกรรมการกำกับดูแลห้องสอบธรรมสนามหลวง วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  • เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม
 • พ.ศ. ๒๕๕๗   เป็นกรรมการคุมห้องสอบธรรมสนามหลวง วัดพิรุณศาสตร์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 • พ.ศ. ๒๕๕๘   เป็นกรรมการสอบพระธรรมทูตไปต่างประเทศที่มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

งานในหน้าที่
     พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๒ การปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของ   เจ้าอาวาสด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่มาด้วยดี โดยคำนึงถึงหน้าที่หลักได้แก่
          ๑. การบำรุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้ เป็นไปด้วยดี
          ๒. ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่อยู่อาศัยอยู่ในวัดได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด
          ๓. ได้จัดประชุมพระภิกษุสามเณร ไวยาวัจกร และอุบาสก อุบาสิกา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวัด การก่อสร้างเสนาสนะภายในวัด ให้มีมติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทางปฏิบัติ
          ๔. ได้ทำการอบรมพระภิกษุสามเณรภายในวัด หลังสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น เพื่อป้องกันความเสียหายอันจะพึงเกิดขึ้นภายในวัด โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด
          ๕. เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
          ๖. ให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลแก่พุทธศาสนิกชนตามสมควร

     พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ การปฏิบัติหน้าที่เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓ วัดป่าเจริญราช ได้รับการประกาศให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานีแห่งที่ ๑๓ ในฐานะเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ได้ดำเนินการวางระเบียบปฏิบัติของสำนักปฏิบัติธรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

 • โครงการ “พัฒนาจิตเพื่อพ่อ”
 • โครงการค่ายพุทธบุตร “เด็กดีของพ่อ”
 • โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน
 • โครงการอบรมค่ายธรรมะ
 • โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับอุดมศึกษา
 • โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ข้าราชการ
 • โครงการปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 • โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
 • โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร “ทำดีเพื่อพ่อ”
 • โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรในต่างประเทศ
 • โครงการ “ใจใส กายสบาย”
 • โครงการสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ฯลฯ
 • โครงการพัฒนางานด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

     ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. ได้ริเริ่มหลักสูตรฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมกรรมฐานขึ้น ณ สำนักสงฆ์วิมลธรรม จัดทุกวันที่ ๑-๘ ของทุกเดือน มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ   ต่าง ๆ ของโครงการเพื่อให้ทันกับยุคสมัยและให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงได้ง่าย โครงการได้จัดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ

     ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการสร้างสำนักปฏิบัติธรรมวังแก้ว (สาขาวัดป่าเจริญราช) ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ วัดป่าเจริญราชได้รับถวายที่ดิน โฉนดเลขที่ ๕๒๘๓ เนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๐ งาน ๔๗ ตารางวา จากผู้มีจิตศรัทธา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

     วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ หรือสติปัฏฐานสูตรและปลูกป่ารักษาธรรมชาติ สร้างเสนาสนะให้มีความสัปปายะและพัฒนาบุคลากรทางศาสนา เช่น พระสงฆ์ พระวิทยากร พระวิปัสสนาจารย์ ผู้ปฏิบัติธรรม แม่ชี นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ในการร่วมกันปฏิบัติงานทางพระพุทธศาสนาพัฒนาเผยแผ่การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน อันจะทำให้เกิดความสงบสุขของแผ่นดิน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการเป็นพระธรรมกถึก และพระวิทยากร

 • เป็นพระธรรมกถึก แสดงธรรมในกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
  • กิจกรรมโครงการธรรมปทีปของวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
  • โครงการคาราวานคุณธรรมนำความรู้ ตอนทำดีให้เด็กดู เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, บริษัทซัมมิท อีเล็กโทรนิกส์ คอมโพเนนท์ จำกัด และบริษัท ดีเอ็มจี จำกัด
  • โครงการ “จิตใส ใจสบาย” ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • โครงการ “ศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย
  • เป็นประธานโครงการและพระวิปัสสนาจารย์อบรมในโครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ๘๔,๐๐๐ คน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
 • เป็นพระวิทยากร ฝึกอบรมธรรมะให้หน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
  • เป็นพระวิทยากรอบรมโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง, อบรมค่ายจริยธรรมแก่นักเรียน เป็นครูสอนจริยธรรมระดับประถมศึกษา ๔-๕-๖ โรงเรียนวัดธาตุ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด, ศูนย์คฤหัสถ์ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นพระวิทยากรชมรมพุทธรักษา องค์การปกป้องพระพุทธศาสนา เป็นพระวิทยากรโครงการอบรมธรรมศึกษาของบริษัทแอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)
  • เป็นพระหน่วยพัฒนาการทางจิต จิตภาวันวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี
  • เป็นพระธรรมทายาท รุ่นที่ ๗ เลขประจำตัว ๘๐๗ จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี
  • เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย วัดสุวรรณประสิทธิ์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
  • เป็นพระวิทยากรอบรมพระวิปัสสนาจารย์ พระวิทยากรอบรมค่ายพุทธบุตร
  • เป็นพระวิทยากรอบรมนักโทษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
  • เป็นพระวิปัสสนาจารย์ อบรมปฏิบัติกรรมฐานพระนวกะ ประจำอำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  • เป็นที่ปรึกษาศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร
  • พระวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการและลูกจ้าง    กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมการปกครองกระทรวง มหาดไทย, ตุลาการศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมและพนักงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลลำลูกกา
  • เป็นพระวิทยากรสอนกรรมฐานที่พุทธคยา ๕ ปี ติดต่อกันที่ประเทศอินเดีย โดยได้อยู่ดูแลและอบรมตลอดโครงการ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการเป็นพระวิปัสสนาจารย์

เป็นพระวิปัสสนาจารย์ในประเทศ
     โดยเป็นพระวิปัสสนาจารย์ในโครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี อาทิ

 • โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โครงการอบรมพระนวกะในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 • โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเป็นวาระพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ
 • โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสเจริญ พระชนมพรรษา ๗ รอบ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • โครงการอุปสมบทหมู่ฉลองพุทธชยันตีเฉลิมราช โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารและวัดป่าเจริญราช มีพระภิกษุนวกะ จำนวน ๕๗ รูป เข้าศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรมเป็นเวลา ๙ วัน ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วัดป่าเจริญราช

เป็นพระวิปัสสนาจารย์ต่างประเทศ

 • ปี พ.ศ. ๒๕๔๙   พระอาจารย์วีระนนท์ วีรนนฺโท เป็นพระสงฆ์ไทยรูปเดียวที่ได้รับ นิมนต์ไปสวดแผ่เมตตา และนั่งสมาธิภาวนาเพื่อสันติภาพโลกที่ประเทศทิเบต ในครั้งนั้นมีพระสงฆ์เข้าร่วมเจริญภาวนาจากประเทศทิเบต จีนและที่อื่น ๆ จำนวนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ รูป โดยมีพระทิเบตระดับสูง คือระดับชั้นรินโบเช่ (Rin Poche) ที่ ๒ (รองจากองค์ดาไลลามะ) จำนวน ๑๒ รูป ซึ่งเก่งทางญาณสมาธิเข้าร่วมเจริญภาวนาในครั้งนี้
 • โครงการตามรอยพระบาทพระศาสดา แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย
  • ปี พ.ศ. ๒๕๕๒   ได้นำคณะพุทธศาสนิกชนตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล โดยได้จัดไปเป็นประจำทุกปีจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๕
  • ปี พ.ศ. ๒๕๕๖   ได้มีการปฏิบัติธรรมเป็นกรณีพิเศษ ณ พุทธคยา เป็นเวลา ๗ คืน ปฏิบัติธรรมทั้งคืน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  • ปี พ.ศ. ๒๕๕๙   ร่วมพิธีสมโภชน์ฉลองครบรอบ ๒ ปี การถวายฉัตรทองคำ ณ พระมหาโพธิเจดีย์ พุทธคยา แสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา และคณะผู้ร่วมเดินทางไปประกอบพิธีและเวียนเทียนทักษิณา ทักษิณาวรรต ๓ รอบใหญ่ของพระมหาโพธิเจดีย์
  • ปี พ.ศ. ๒๕๖๐   ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสัญจรแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย เนปาลครั้งที่ ๓ เป็นเวลา ๑๒ วัน
  • ปี พ.ศ. ๒๕๖๒   ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสัญจรแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย  ครั้งที่ ๔ เป็นเวลา ๑๔ วัน
 • เป็นพระวิปัสสนาจารย์ฝึกอบรมกรรมฐานให้แก่ชาวไทยและ ชาวต่างชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้
  • ปี พ.ศ. ๒๕๕๔   เป็นพระวิปัสสนาจารย์สอนกรรมฐานแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ณ วัดธรรมสุจิตต์(บิ๊กแบร์) ประเทศสหรัฐอเมริกา, มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย รัฐเวอร์จิเนีย, และมหาวิทยาลัยมิชิแกน รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ถึง ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  • ปี พ.ศ. ๒๕๕๕   เป็นพระวิปัสสนาจารย์สอนกรรมฐานแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ณ เมืองวอชิงตัน, เมืองดีทรอย์, เมืองโอไฮโอ, เมืองเดนเวอร์, เมืองลอสแองเจลิส ในวันที่ ๑-๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ สอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่วัดพุทธออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับพระครูวชิรธรรมวิเทศ (สุบิน วชิรปญฺโญ) วัดพุทธออเรกอน
  • ปี พ.ศ. ๒๕๕๘   เป็นพระวิปัสสนาจารย์สอนกรรมฐานแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติศาสนกิจตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่
   • ๑. วัดพุทธออเรกอน มลรัฐออเรกอน
   • ๒. ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ Redmond มลรัฐออเรกอน
   • ๓. วัดพระศรีมหาธาตุ ชิคาโก้ มลรัฐอิลิลนอยด์ และที่มลรัฐมิชิแกน ในระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคมถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจัดปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานและแสดงธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย ชาวลาวและชาวสหรัฐอเมริกา
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๙   เป็นพระวิปัสสนาจารย์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนา กรรมฐานและแสดงธรรมเทศนา แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ณ วัดพุทธออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 • ปี พ.ศ. ๒๕๖๑   เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ช่วยปฏิบัติศาสนกิจชั่วคราว ณ วัดพุทธออเรกอน มลรัฐออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวัดไทยที่อยู่ในสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและเป็นศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของสงฆ์ไทย ได้จัดอบรมเสริมสร้างความรู้พระธรรมทูตด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และเข้าปริวาสกรรมของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายนถึง ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อและผลงานตีพิมพ์
การเผยแผ่ผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ โดยเป็นพระธรรมกถึกแสดง พระธรรมเทศนาทางรายการต่าง ๆ ดังนี้

 • พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท แสดงปาฐกถาธรรมเฉลิมพระเกียรติเรื่อง พระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยกับการเป็นพุทธมามกะ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ เผยแพร่ออกอากาศทั่วประเทศ คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม.๙๒.๕ มฮ. และคลื่นความถี่ เอ.เอ็ม. ๘๙๐ กฮ.
 • แสดงพระธรรมเทศนาทางรายการฝากไว้ในแผ่นดิน สถานีวิทยุเสียงสามยอด AM. ๑,๑๗๙ กิโลเฮิร์ตซ์
 • พระวิทยากรรายการ “กรรมลิขิต” ของบริษัทกันตนากรุ๊ป จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕
 • วิทยากรประจำรายการ “รู้ตื่นเบิกบาน”
 • วิทยากรรายการ “ธรรมจากข่าว”ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ (WBTV) มูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จ  พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดยานนาวา
 • พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการ “พระธรรมทายาทต้นแบบ” ในหัวข้อศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ (WBTV) ในโครงการสร้างพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ "พระธรรมทายาท ประกาศสัจธรรม เพื่อเป็น  อาจริยบูชา ปัญญานันทภิกขุ ๒๕๕๙-๒๕๖๑"
 • พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ., ดร. เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช เมตตาให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการ "สามเณร ปลูกธรรมปัญญา" โดย ทรูปลูกปัญญา ในหัวข้อ "รักทางโลก และรักทางธรรม" และ "เรียนทางโลก และเรียนทางธรรม"

การเผยแผ่ผ่านเว็บไซต์ โดยการสนับสนุนให้มีการจัดทำเว็บไซต์

  ๐๒-๙๙๕-๒๑๑๒
  www.watpacharoenrat.org
  ศิษย์วัดป่าเจริญราช
  วัดป่าเจริญราช
  @Watpacharoenrat
  @Watpacharoenrat
     
 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดและสารธรรมในรูปแบบบทความและคลิปวีดีโอ ธรรมบรรยาย, การสอนกรรมฐาน สำหรับการถ่ายทอดสดออนไลน์กิจกรรมและการบรรยายธรรมในโอกาสต่าง ๆ สามารถดูได้ทั่วโลก โดยเริ่มจากโครงการถ่ายทอดสดธรรมบรรยาย เพื่อถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๔๔ ระหว่างวันที่ ๑-๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกศิษย์และผู้ที่สนใจฝึกฝนปฏิบัติธรรมทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาสเรียนรู้ไปพร้อมกัน

การเผยแผ่ผ่านซีดีธรรมะ โดยการจัดทำซีดีการบรรยายธรรมทั้งในรูปแบบวีดีโอ ซีดีและซีดีเสียงธรรมบรรยายในโอกาสต่าง ๆ

 • สื่อธรรมะในรูปแบบ CD
  • CD ธรรมบรรยายเรื่องทศพิธราชธรรม, CD รวมธรรมบรรยาย, CD เรื่องสติ ปัฏฐานสูตร อริยสัจ ๔ และเรื่องปฏิจจสมุปบาท ดังมีรายการดังนี้
   •  ธรรมะ อันปลั๊ก (เสียงเพลงสอนธรรมนำสำนึก)
   • รวมเสียงธรรมบรรยาย ๑๑ เรื่องในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ
 • MP 3 ชุดธรรมปฏิบัติ
  • ชุดที่ ๑ วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ๑
  • ชุดที่ ๒ กำหนดสติให้รู้เท่าทันอารมณ์
  • ชุดที่ ๓ ทางแห่งการดับทุกข์
  • ชุดที่ ๔ จิตเกิดดับอย่างไร
  • ชุดที่ ๕ ธรรมชาติกับพลังจิตพระอรหันต์
  • ชุดที่ ๖ สติปัฏฐานสูตร
  • ชุดที่ ๗ เห็นอย่างไรถึงเป็นพระพุทธเจ้า
  • ชุดที่ ๘ เส้นทางแห่งปราชญ์ผู้ทรงศีล
  • ชุดที่ ๙ ทางสายเอก
  • ชุดที่ ๑๐ อานุภาพแห่งจิต
  • ชุดที่ ๑๑ ดอกไม้แห่งนิพพาน
  • ชุดที่ ๑๒ ลานธรรมเสวนามหาบพิตร
  • ชุดที่ ๑๓ MP3 อรหันตธรรม ธรรมเทศนา ๙ เรื่อง
  • ชุดที่ ๑๔ การแสวงหาชีวิตอันประเสริฐ ธรรมเทศนา
  • ชุดที่ ๑๕ วิปัสสนาพาพ้นทุกข์
  • ชุดที่ ๑๖ ธรรมปฏิบัติ ธรรมเทศนา ๑๒ เรื่อง
  • อรหันตธรรม ธรรมเทศนา ๙ เรื่อง เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
  • ธรรมเทศนาเรื่อง การเกิดเป็นมนุษย์และจิตที่พรากจากกาย ที่ระลึกในงานบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘
  • ธรรมเทศนาโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ในวันที่ ๑-๘ ของทุกเดือนเป็นประจำต่อเนื่องตลอดทั้งปี
 • DVD ธรรมบรรยาย
  • ชุดธรรมบรรยาย ของพระอาจารย์วีระนนท์ วีรนนฺโท สอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (หัวใจกรรมฐาน)
   • ชุดที่ ๑   ธรรมบรรยายเรื่องจริยธรรมในการทำงาน
   • ชุดที่ ๒   รวมถาม ตอบปัญหาธรรม
   • ชุดที่ ๓   โอวาทเปิด-การเดิน การนั่งสมาธิ
   • ชุดที่ ๔   อริยสัจ ๔ 
   • ชุดที่ ๕   มรรคมีองค์ ๘
   • ชุดที่ ๖   รูป-นาม ขันธ์ ๕
   • ชุดที่ ๗   สัมปทาน ๔
   • ชุดที่ ๘   นิวรณ์ธรรม ๕ ประการ
   • ชุดที่ ๙   สติปัฏฐานสูตร
   • ชุดที่ ๑๐ ปฏิจจสมุปบาท
 • การเผยแผ่ผ่านผลงานตีพิมพ์ โดยการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน ได้แก่ 
  • ๑. หนังสือ “ธรรมะทวนกระแส” และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ธรรมะทวน กระแส
  • ๒. หนังสือ “วิปัสสนาชีวิต” และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) วิปัสสนาชีวิต
  • ๓. หนังสือ “คู่สร้าง-คู่สม (The happy couple)”
  • ๔. หนังสือ “พุทธทำนาย ๑๖ ประการ”(ภาษาไทย) และ“16 Predictions of the Buddha”(VeeranonBhikkhu First English Edition May 2008 Fifth Edition) (ภาษาอังกฤษ)
  • ๕. หนังสือ “กฐิน”
  • ๖. หนังสือ “หัวใจกรรมฐาน”
  • ๗. ธรรมะจาก Facebook “วัดป่าเจริญราช” ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการ ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
  • ๘. หนังสือ “วารสารกระแสใจ” เพื่อจัดทำเป็นวารสารเผยแพร่กิจกรรมของวัดและนานาสาระที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ ปีที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นฉบับปฐมฤกษ์ เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๕๑ ปัจจุบันเป็นปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
  • ๙. หนังสือเรื่องจากวัดป่า...สู่แดนมหาภารตะ (อินเดีย) และเนปาล
   • หนังสือสำหรับจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมของวัด
    • ๑. หนังสือธรรมปฏิบัติ ชุด ทางสว่างของชีวิต/ธรรมปฏิบัติที่นำไปสู่ความสุขที่  แท้จริง ชื่อหนังสือ อิสระแห่งจิตเล่ม ๑ โดย พระอาจารย์วีระนนท์ วีรนนฺโท
    • ๒. หนังสือ“ธรรมปฏิบัติ ชุด ทางสว่างของชีวิต/ธรรมปฏิบัติที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริง ชื่อหนังสือ อิสระแห่งจิตเล่ม ๒ โดย พระอาจารย์วีระนนท์ วีรนนฺโท
   • หนังสือสำหรับใช้หมุนเวียนในการสวดพุทธมนต์
    • ๑. หนังสือ “คู่มือสวดพุทธมนต์วัดป่าเจริญราช”
    • ๒. หนังสือ “คู่มือพุทธบริษัท” บทสวดพร้อมคำแปล เล่มใหญ่
    • ๓. หนังสือ “พุทธมนต์” บทสวดมนต์พร้อมคำแปล เล่มเล็ก
    • ๔. หนังสือ “บทสวดพระคาถาอิติปิโสรัตนมาลา ๑๐๘” บทสวดมนต์เสริมโชคชะตา แก้อุปสรรคของชีวิต และคาถาอุปปาตะสันติ มหาสันติงหลวง มนต์ระงับเหตุการณ์ร้ายทั้งปวง
    • ๕. บทสวดสะเดาะเคราะห์ รับ-ส่งพระเคราะห์ (ในพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา และสวดมนต์ข้ามปี)

การจัดบรรพชาอุปสมบท สามเณรและพระภิกษุ ดังนี้

 • โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๖๐ รูป ระหว่างวันที่ ๖ เมษายน ถึงวันที่ ๑๕ เมษายนของทุก ๆ ปี ณ อาศรมพระธรรมจาริกบ้านนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘)
 • โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๕ รูป ฉลองพุทธชยันตีเฉลิมราช (ปีพ.ศ. ๒๕๕๕) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร และ วัดป่าเจริญราช จัดระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม–๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 • โครงการอุปสมบทหมู่ “นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๗ จำนวน ๘๑ รูป” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 • โครงการอุปสมบทหมู่ชาวไทยภูเขา ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาศรมพระธรรมจาริกบ้านนาเกียน ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม–๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ท่านเจ้าคณะหนกลาง, เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, เจ้าคณะอำเภอลำลูกกาและเจ้าคณะตำบลลำลูกกา ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ โดยมีพระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ., ดร. เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราชเป็นประธานโครงการ
 • กิจกรรมพิเศษรวมพลังความดี โครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ., ดร. รับนิมนต์ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา กิจกรรมรวมพลังความดี โครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ           พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร องค์ประมุขแห่งสังฆมณฑลทั่ว พระราชอาณาจักร ทรงเป็นองค์ประธาน

 

วัดป่าเจริญราช
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓
"สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น แห่งคณะสงฆ์ภาค ๑ เขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี ๒๕๖๕"
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
 ๐๒-๙๙๕-๒๑๑๒

สำนักปฏิบัติธรรมวังแก้ว
๑๔๔ หมู่ ๑๐ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ๕๔๑๑๐

สถานปฏิบัติธรรมแม่วังกาญจนา
ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน ลำปาง ๕๒๑๖๐
๐๙๓-๒๔๙-๙๔๕๙
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่วังกาญจนา ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่วังกาญจนา

Wat Buddha Oregon (วัดพุทธออเรกอน)
8360 David Lane SE, Turner, OR, United States, Oregon
 +1 503-391-9866
Wat Buddha Oregon WatBuddhaOregon
ข่าวสารจาก Wat Buddha Oregon ข่าวสารจาก Wat Buddha Oregon

สวนป่าลานธรรม (วัดป่าภาวนาวิสุทธิ) สาขาวัดป่าเจริญราช
ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ศิษย์วัดป่าเจริญราช @Watpacharoenrat @watpacharoenrat11 @Watpacharoenrat