โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ.

    เมื่ออปุญญาภิสังขารมันเกิดขึ้น เราก็จะเบื่อหน่ายจากความดี ไม่ว่าความดีเล็กๆน้อยๆ สวดมนต์ภาวนาอยู่ที่บ้านก็เหมือนกัน เราก็จะเบื่อหน่าย ละทิ้งไป ใน ๑ วัน ๒๔ ชั่วโมง เราก็จะหาโอกาสภาวนาสัก ๓๐ นาที ก็ไม่ได้ ไปทำมาค้าขาย ไม่มีใครมาก็นั่งสงบ ทำจิตสงบ แว๊บหนึ่ง ๕ นาที ๑๐ นาทีก็ได้ ในเสี้ย...อ่านต่อ...

    เราไม่ทำให้ถึงที่สุด ไม่ทำให้เต็มที่ มันจะยากต่อการว่า เออ...สมาธิเป็นยังไง ความสุขที่เกิดจากสมาธิเป็นยังไง ไม่รู้เลย ไม่เคยได้เลย ไม่เคยพบเลย ไม่เคยเจอเลย นี่น่าเศร้า มีพระวิปัสสนากรรมฐานที่มหาจุฬาฯ ให้อาตมาไปสอบอารมณ์ ไปสอบอารมณ์ว่าพระคุณเจ้าเห็นไหม ท้องพอง ท้องยุบ ไม่เห็นแต่...อ่านต่อ...

    มันจะเกิดประโยชน์ตรงไหน มันเกิดประโยชน์ตรงที่ให้เรามีสติไปรู้ว่า มันเกิดอะไรขึ้นในส่วนทั้ง ๔ หรือฐานทั้ง ๔ เนี้ย มันมีปัญหาตรงไหน แล้วเราจะแก้ปัญหาตรงจุดนั้นยังไง ฐานนั้นยังไง เช่น ล้อลม ล้อรถไม่มีลม เราก็เติมยางลมให้เสมอกัน รถก็จะสามารถอยู่ได้ อุปมาเหมือนการที่เราไม่มีอินทรี...อ่านต่อ...

    การปฏิบัติบูชา คือการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติธรรม นี้คือการบูชาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญ พร้อมกันนั้น พระองค์ยังตรัสว่า โย ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา(ตถาคต) ผู้ใดที่เห็นพระธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ผู้ใดเห็นแก่นแท...อ่านต่อ...

    อย่างโยคีมานั่งสมาธิ อะไรมาทิ่มแทงมากที่สุด สิ่งนั้นคือ ทุกขเวทนา ปวดหนอๆ จะตายหนอๆ ไม่ไหวแล้วหนอๆ นี่คืออาวุธที่มาทิ่มแทงหัวใจ มันทิ่มแทงที่ขามันก็ปวดแค่ขา ถ้าไม่มีสติ ไม่มีขันติ มันปวดที่ไหนหละ ปวดที่ขา ปวดที่ใจ ตายเลย มันแยกไม่ออกว่าอะไรคือเหตุ มันปวดเพราะอะไร เพราะเราไม่ได้...อ่านต่อ...

...อ่าน โอวาทธรรม ทั้งหมด...

โครงการปฏิบัติธรรมต่างๆ ของวัด

พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ได้ตั้งปณิธานไว้แน่วแน่ว่า ต้องการให้วัดป่าเจริญราช ซึ่งปัจจุบันได้รับแต่งตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดปทุมธานีแห่งที่ 13 ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้ได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ ให้เข้าใจจิตใจตนเอง เข้าใจต่อสภาวะธรรมต่างๆ ตามธรรมชาติ ตามหลักคำสอนและแนวทางการปฏิบัติ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ คอยชี้แนะแนวทางการปฏิบัติ

โครงการ พัฒนาจิตเพื่อพ่อ

จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ ๑ - ๘ ของทุกเดือน เป็นคอร์สปฏิบัติธรรมแบบต่อเนื่อง เข้มข้น มีการ"สมาทานปิดวาจา" ซึ่งสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ต้องอยู่ครบทั้ง ๘ วันเท่านั้น

อ่านต่อ..

โครงการ บุคคลทั่วไป

เป็นคอร์ศสำหรับคณะบุคคล สาธุชน จากห้างร้าน บริษัท คณะนักเรียนนักศึกษา องค์กรต่างๆ ทั่วไป หรือบุคคลทั่วไป ที่มีความศรัทธา สามารถเข้ามาปฏิบัติธรรมได้ตั้งแต่วันที่ 9 เป็นต้นไป

อ่านต่อ..

โครงการ ธรรมะสัญจร

เป็นโครงการอบรมการปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ โดยจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปี หรือบางปีก็จะจัดให้มีธรรมสัญจรทัวร์ไปยังแดนพุทธภูมิประเทศอินเดีย

อ่านต่อ..

โครงการ ค่ายพุทธบุตร

โครงการอบรมคุณธรรมสำหรับเยาวชนก่อนวัยแรกรุ่นอายุ ๙-๑๒ ปี และกำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอายุ ๑๓-๑๕ ปี ให้ได้เข้ารับการฝึกอบรมธรรมะและการปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์และคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมแก่เยาวชน โดยมีพระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ได้เมตตาเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อ่านต่อ..

ขอเชิญปฏิบัติธรรมในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อเริ่มทุกวันที่ ๑-๘ ของทุกเดือน

อ่านต่อ..

โครงการสายธารน้ำใจจากวัดป่า..สู่ชาวดอย

อ่านต่อ..

วิปัสสนาชีวิต

ท่านจะมัวนิ่งเฉยอยู่ใยเล่า ลงมือปฏิบัติวิปัสสนาสมาธิกันเถิด เพื่อประโยชน์ทั้ง 3 คือ ประโยชน์ชาตินี้ ประโยชน์ชาติหน้า และประโยชน์อย่างยิ่ง คือพระนิพพาน

กรรมฐาน

กรรมฐาน หรือกัมมัฏฐาน มี 2 อย่าง คือ
1.สมถกรรมฐาน คือ กรรมฐานที่ทำให้ใจสงบง่าย
2.วิปัสสนากรรมฐาน คือ กรรมฐานที่ทำให้เกิดปัญญา

อ่านต่อ..

วิธีการเริ่มต้นปฏิบัติ

ข้าพเจ้าขอสมาทาน พระวิปัสสนากัมมัฏฐาน แม้ในครั้งที่สอง แม้ในครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอสมาทาน พระวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อที่จะกระทำพระนิพพานให้แจ้ง อันป็นที่สิ้นไป แห่งกองทุกข์ทั้งปวงเทอญฯ

อ่านต่อ..

การเดินจงกรม

ที่ประเทศอินเดีย มีที่เดินจงกรมอยู่ใกล้คันธกุฎีของพระพุทธเจ้า ในวัดเชตวันมหาวิหาร ซึ่งแสดงว่าวิชาวิปัสสนาสมาธิ มีการเดินจงกรมแน่นอน

อ่านต่อ..

การนั่งเจริญวิปัสสนาสมาธิ

ให้นั่งหลับตา ตั้งตัวตรงตามแบบพระพุทธรูป ให้เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ในลักษณะแบมือ เลื่อนมือให้หัวแม่มือทั้งสองชนกันเบาๆ

อ่านต่อ..

การเจริญสติปัฏฐาน ๔

การพิจารณาร่างกายว่าเป็นของไม่สวยไม่งาม และมีการเสื่อมสลายไปอยู่ตลอดเวลา ถ้าปฏิบัตินานๆวัน พอง ยุบ อาจหายไป

อ่านต่อ..

คุณลักษณะของโสดาบัน

เมื่อมีวาสนาบารมี ได้ผ่านโสฬสญาณในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ย่อมได้ครองชีวิต “โสดาบัน” ลักษณะของโสดาบัน ๑๑ ข้อนี้ เขาเกิดของเขาเอง

อ่านต่อ..