คำถาม : เหตุใดจึงเรียกผู้ปฏิบัติธรรมว่าโยคี ตอบ : โยคีมาจากโยคาวจรแปลว่า ประกอบความเพียร ผู้เจริญภาวนา ผู้หยั่งลงสู่ความเพียร หรืออาจหมายถึงผู้เห็นภัยในวัฏฏะ ในการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง โยคีคือผู้ปฏิบัติเป็นอันเดียวกัน ในสมัย พุทธกาลพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงโกสัมพีก็มีพระภิกษุนั่งฟัง ธรรมอยู่ด้านขวา อุบาสกอุบาสิกานั่งฟังธรรมอยู่ด้านซ้าย พระพุทธเจ้า ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ได้ตรัสว่าอุบาสกอุบาสิกา พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย” ถ้าพระก็ว่าพระภิกษุทั้งหลาย แต่พระองค์จะตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายในหลายๆ สูตรในพระไตรปิฎก คือรวมทั้งผู้ปฏิบัติธรรม อุบาสกอุบาสิกา พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องจิต ไม่ได้ตรัสเรื่องรูปกาย จิตของผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา นั่นคือผู้เป็นภิกษุ ผู้ปฏิบัติมีศีล สมาธิ ปัญญาบริสุทธิ์ นั่นคือผู้เป็นภิกษุไม่ต่างกัน คำว่าโยคีก็คือผู้ปฏิบัติ ธรรม ผู้ประกอบความเพียร เป็นผู้เห็นภัย เป็นผู้ออกจากทุกข์ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๑ หน้า ๙๙ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17