“อาตมาได้กล่าวแต่เบื้องต้นว่าอย่ายึดติดในสวรรค์จงไปสู่พรหม เมื่อเรามาถึงภาวะนี้แล้วสละพรหมไปสู่นิพพานเรามีเรือข้ามฟากจงทิ้งเรือนั้นเสีย ไปเฉพาะตัวเรา เอาภาวะจิตของเราไปสู่ภาวะแห่งมรรคผลนิพพาน เป็นแดนอันเกษมสำราญแห่งจิต วิญญาณ ทั้งหลายทั้งปวง” โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “หัวใจของกรรมฐาน” หน้า ๑๓๙ – ๑๔๐ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17