ผลของบุญและผลของบาป บาปเป็นสิ่งที่เศร้าหมอง ให้ผลเป็นความทุกข์ บุญคือสิ่งที่ ผ่องใส ให้ผลคือความสุข บาปเสมือนฝุ่นละอองหรือโคลนตม บุญ เสมือนน้ำชำระฝุ่น หรือโคลนตม ทุกคนเกิดมาต้องมีบาปติดตัวมาทุกคน จะมากหรือน้อยเท่านั้น ส่วนของบุญที่เราทำให้มากแล้วจะกลาย เป็นบารมี บารมีเมื่อเต็มบริบูรณ์ดีแล้วจะเป็นพรสวรรค์ เป็นเหตุให้เรา สมหวัง สมปรารถนา มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ นิพพาน สมบัติ ล้วนเกิดมาจากบุญทั้งนั้น ผู้ที่พ้นจากบาปเวรกรรม ไม่ต้องไปใช้กรรมในเมืองนรกก็เพราะบุญ ทุกคนจึงควรทำบุญเพื่อเป็นกำไรชีวิต ของตนเอง ทรัพย์สมบัติที่เราได้มา ถ้าเราใช้จ่ายเฉพาะในครอบครัว ของเรา ทรัพย์ก็มีประโยชน์กับเราเพียงชาติเดียว แต่ถ้าเราใช้ทรัพย์ นี้ทำบุญบำเพ็ญกุศลกับคนจนกับสมณะ ทรัพย์ก็จะเป็นประโยชน์กับเราทั้งชาตินี้และชาติหน้า ท่านที่มีปัญญาจึงควรใช้ทรัพย์ให้เป็น ประโยชน์ในโลกทั้งสอง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “วิปัสสนาชีวิต” หน้า ๑๑ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17