“การปฎิบัติธรรมมันอยู่เลยตาย บางทีมันก็อยู่ใกล้ตาย บางทีมันอยู่เฉียดตาย ไม่ต้องกลัวตาย มาฝึกวิธีตายก่อนจะตายก่อน เอาปริญญาตายก่อนตาย ซะ โยมเรียนทางโลกมา บอกว่าเขาได้ปริญญา แล้วโยมได้อะไรที่ปฎิบัติ ๗ วัน ได้ปริญญาเหมือนกันแหละ” “พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า ดูก่อนพราหมณ์ บุคคลที่เป็นตัวแทนเราตถาคต เราไม่ตั้งใครเป็นตัวแทน แต่สิ่งที่เราได้กล่าวไว้แล้ว ที่เรียกว่าพระธรรมวินัยนั่นแหละ เป็นตัวแทนของเราตถาคตเจ้า ธรรมที่เรากล่าวไว้แล้ว วินัยที่เราบัญญัติไว้แล้ว นั่นคือตัวแทนของเราตถาคต เป็นดั่งรากแก้ว เป็นดั่งแก่นธรรมที่แท้จริง ใครใคร่ควรประพฤติปฎิบัติธรรม ตามธรรมตามวินัย ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นภิกษุ ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่า เป็นพุทธแท้ๆ” โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “หัวใจของกรรมฐาน” หน้า ๘๙ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17