บางครั้งเมื่อสภาวะสมาธิแก่กล้า จึงเกิดปีติขึ้น ปีติ คือ ความอิ่มใจต่ออารมณ์กรรมฐานมี ๕ ประเภทเริ่มจาก ๑. ขุททกาปีติ คือ ปีติเล็กน้อย พอให้ขนพองชูชัน ๒. ขณิกาปีติ คือ ปีติชั่วขณะ รู้สึกแปลบๆดุจฟ้าแลบ ๓. โอกกันติกาปีติ คือ ปีติเป็นระลอกรู้สึกขนซู่ๆ ดุจคลื่นซัดกระทบฝั่ง ๔. อุพเพคาปีติ หรือ อุเพงคาปิติ คือ ปีติโลดลอย ทำให้รู้สึกใจพอง ตัวเบา ร้อนวูบวาบ ๕. ผรณาปีติ คือ ปีติซาบซ่านเอิบอาบไปทั่วสรรพางค์กาย อาการ ปีติ เป็นเรื่องธรรมชาติของอารมณ์กรรมฐานให้ผู้ปฎิบัติมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ โดยกำหนดรู้หนอเท่านั้นก็พอแล้ว โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๒ หน้า ๒๗ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17