สัมมาวายามะ การกระทำแห่งการเลี้ยงชีวิต การกระทำการงานมาทุกภาวะทุกอุปนิสัย ทุกลมหายใจเข้าออก ไม่มีการทำทุจริตแม้แต่จิตก็ไม่ทุจริตตนเอง การกระทำอย่างนี้ เรียกว่าเป็น อริยบุคคล จะอยู่อย่างไรก็ไร้แห่งความผิด จะทำอะไรก็ปราศจากความหม่นหมองของจิต นั่นคือภาวะจิตที่หน่วงเข้าสู่อารมณ์พระนิพพานอย่างเดียว โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “หัวใจของกรรมฐาน” หน้า๑๓๕ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17