เราต้องรู้ว่าการที่มาภาวนานี้ เพื่อค้นหาอะไร เรามาค้นหาพระพุทธเจ้าองค์จริง คือองค์ที่อยู่ภายใน การที่เราเป็นชาวพุทธนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นพระพุทธเจ้าที่อยู่ภายในเท่าไรนัก เราเห็นกันแต่พระพุทธเจ้าภายนอก ในคัมภีร์ตามหลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าปริยัติ คือการศึกษาเล่าเรียนหลักการพระอภิธรรมต่างๆให้เข้าใจ ส่วนการปฏิบัติคือวิธีการทดลองปฏิบัติด้วยตัวเอง ด้วยการเข้ามาสัมผัส การลงมือกระทำให้เกิดความชำนาญ เมื่อทำบ่อยๆ เรียกว่าภาวนา การภาวนาบ่อยๆ เรียกว่าเจริญ ถ้าเจริญบ่อยๆ เรียกว่าสติมา อาตาปี สัมปชาโน ก็คือการทำบ่อยๆ จนสติขยับเข้ามาแก่กล้าขึ้นมาจนเกิดความชำนาญ เขาเรียกว่าทำแล้วมันเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ง่าย โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๑ หน้า ๑๙ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17