อานิสงส์ของผู้ทอดถวายผ้ากฐิน 1. กิติสัทโท เป็นผู้มีชื่อเสียงฟุ้งขจรขจายไปทั่วสารทิศ 2. ได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบอายุพระพุทธศาสนา ถวายกำลังแก่สมณะสงฆ์ผู้ดำรงพระศาสนา 3. ได้สงเคราะห์พระสงฆ์ตามพระวินัยนิยมบรมพุทธานุญาต 4. เป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามไว้มิให้เสื่อมสูญ 5. เป็นการบูชาพุทธโอวาทของพระบรมศาสดา 6. ได้ชื่อว่าบำเพ็ญมหาทาน 7. เป็นปัตตานุโมทนามัย 8. ทำทรัพย์และชีวิตให้มีสาระ 9. เป็นการสร้างความสามัคคีในระหว่างพุทธบริษัท 10. เป็นการสั่งสมทุน คือบุญกุศล ไว้ในภายภาคหน้า 11. เป็นการสร้างทางไปสวรรค์และนิพพานให้แก่ตนเอง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “ กฐิน ” หน้า ๑๐ พิมพ์ครั้งที่ ๑ ปี๒๕๔๘ วัดป่าเจริญราช