ฉะนั้น สภาวธรรมใดๆ ที่มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และสลายไปแล้ว จิตของเราก็ให้ตามดู ตามรู้ ให้เท่าทันต่อสภาวธรรม ที่เกิดขึ้น ที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา บางทีจิตเสวยภาวะอารมณ์ที่เป็นสุข สุขไม่มีสิ่งใดจะเปรียบ หรือว่าสุขแล้วมันก็นิ่ง แต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดี เราก็จะดูความสุข ดูความนิ่ง ดูความว่างเปล่า ที่ปรากฏขึ้นในจิตของเรา ถ้าเรามีสติดี จะไม่รู้สึกกลัว เราก็จะดูความสุข ความนิ่ง ความว่าง ไปเรื่อยๆ พร้อมกำหนดด้วยสติ ว่างหนอ รู้หนอ นิ่งหนอ ให้รู้ตัวว่าเรากำลังนั่งอยู่ ไม่ได้ทำอย่างอื่น จะได้ไม่เกิดความกลัวขึ้น โอวาทธรรม จาก พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) แสดงธรรม ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชิคาโก U.S.A ( ๑๔ มิ.ย. ๕๙) สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=26gURwGQoro