ทุกท่านมีโอกาสบรรลุธรรมไหม มี เท่ากันไหม เท่ากัน อาตมาตั้งไว้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์หมดทุกคนแต่ทุกคนจะถูกลบลงมาทีละ ๑๐ ก็ได้ จากตัวเราเอง นั่นแหละ ฉะนั้น โยคีต้องน้อมจิตเข้าถึงสภาวะภายในสภาวะภายนอกที่จะดูนั่นดูนี่ ทิ้งไปเลย โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๖๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php