คำถาม ฆราวาสจำเป็นต้องสวดมนต์ทุกวันไหม? ตอบ การสวดมนต์ เป็นยาทา วิปัสสนาเป็นยากิน การสวดมนต์ท่องบทสาธยาย สวดไปทำให้เกิดสมาธิ นั่นเป็นการฝึกเริ่มสมาธิในขั้นพื้นฐาน เมื่อโยมได้มีโอกาสก็สวดมนต์ไป ทำให้จิตใจดีขึ้น ถ้าสวดมนต์ไปทำให้ใจเป็นบ้า ก็อย่าสวด ฟังคำสวดสาธยายแต่ละครั้ง ทำให้จิตใจของเรา จดจ่อในเสียงสวดมนต์ ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมสาวกเข้าไปในถ้ำ และได้สาธยายมนต์ ปรากฏว่า ค้างคางที่อยู่ในถ้ำได้ฟังแล้วตกลงมาตาย ค้างคาวเหล่านั้นได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวงสวรรค์ เพราะก่อนตายได้ถือนิมิตในเสียงสาธยายมนต์ และมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เมืองไพสาลี เกิดเภทภัย แห้งแล้ง ผู้คนตายเป็นเบือ เป็นโรคติดต่อกัน ทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์พากันตาย พระพุทธเจ้าเห็นแล้วสงสาร จึงให้พระพระสงฆ์สาวกสวดรัตนสูตร จากนั้นฝนก็ตกหนัก ชำระล้างสิ่งสกปรกออกไป เภทภัยทั้งหลายก็หมดไป บ้านเมืองก็กลับมาอุดมสมบูรณ์ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากการตอบปัญหาธรรม สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=dPelkX8Lh94