เมื่อจิตปล่อยวางจากความทุกข์ ปล่อยวางจากจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวางจากจิตที่มุ่งมั่น เอาชนะ เอาแพ้ นั้นคือสภาวะที่เป็น อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ไม่เอาแพ้ ไม่เอาชนะ ไม่อาฆาต ไม่พยาบาท ปองร้าย สภาวะจิตเหล่านี้สลายออกไปเลย ด้วยอำนาจความสำนึกแห่งจิตที่เกิดขึ้นในสภาวธรรม อันเกิดจากธรรมสังเวช เห็นแล้วเกิดสังเวชใจ น่าสงสาร นั้นคือสภาวะจิตที่เข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๘๕/๖ วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๕๙ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=MCBLIeMIq2I