เมื่อเรามาปฏิบัติ เราที่เคยโกรธ ก็ละความโกรธ เราที่เคยโลภ ก็ให้ละความโลภ เราที่เคยหลงก็ให้ละความหลง สร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้น สร้างสมาธิให้เกิดขึ้น สมาธิคือฐานที่มั่น แล้วจะมองเห็นข้างหน้า ข้างซ้าย ข้างขวา เห็นหมดว่า อ่อ มันหมดจดแล้วนะ ถ้าไม่หมดจด ก็ขูดขัดเกลามันออก ทำวิธีไหน ขูดเกลามันออก ก็บำเพ็ญตบะ เพื่อให้เห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตในจิต เห็นธรรมในธรรม นี้คือการปฏิบัติธรรม ทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ กำหนดปวดหนอๆนี้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์เกิดขึ้นแล้ว นั้นเห็นด้วยปัญญา ตัดภพชาติ ตัดทุคติ วินิบาต โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๘๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=52TTjkprQLo