ตรงนี้แหละ เราเห็นว่าพระพุทธเจ้าจึงว่าทัศนานุตริยะ เห็นภาวะแห่งความอ่อนน้อม บริสุทธิ์ มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ นั่นแหละเรียกว่า คุณธรรมปรากฏขึ้น คุณธรรมปรากฏขึ้น ถ้าผู้ใดถึงคุณธรรมตัวนี้ มันก็จะเกิดคุณธรรมที่เกิดขึ้นภายในใจ มีแต่ความเมตตาเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ มีแต่ความเมตตาเอื้ออาทร มีแต่การให้ มีแต่ใจที่บริสุทธิ์ พูด ทำ คิด ด้วยจิตบริสุทธิ์ นั้นคือ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ทำสิ่งใดไม่ทำด้วยความละโมบโลภมาก ไม่ทำด้วยความกระแทกแดกดัน ทำด้วยการให้เห็นเป็นประโยชน์ ให้เกิดภาวะธรรม นั่นแหละ สัมมสนญาณ มันปรากฏขึ้นชัดเจน เมื่อปรากฏขึ้นชัดเจน ทุกอย่างก็ตามมาเรื่อยๆๆๆ จนภาวะที่เห็นอะไรว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้ อุทยัพพยญาณ อุทยัพพยญาณ มองเห็นสภาพชีวิต มองเห็นสภาวะต่างๆเหมือนพยับแดดอาการแวบๆๆๆขึ้นที่จิต รู้สึกแวบๆขึ้นที่กาย เวลาเดินจงกรมมันแวบๆๆขึ้นที่ฝ่าเท้า หรือบางทีฝ่าเท้ามองตัวเองนี่มันไม่ใช่พื้น มันเป็นเหมือนน้ำ มันเป็นเหมือนแดด มันเป็นเหมือนน้ำ เป็นเหมือนแดด เป็นเหมือนซ่อนอะไรที่น้ำที่มันอยู่พื้นแฉะๆอยู่ นั้นเป็นพยับแดด โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗/๖ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88