นั้น ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ จึงเกิดขึ้นถึงความบริสุทธิ์ แม้แต่การกระทำ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด บริสุทธิ์หมดจดทั้งหมด เป็นสภาวธรรม เป็นห่วงโซ่แห่งธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีเหตุและมีผลเกิดขึ้นต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันอย่างทันทีนั้น ท่านว่าจึงให้มีสติ ตัวนี้มันมีโดยอัตโนมัติเลย โดยที่เราจะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ช่าง มันจะมีโดยอัตโนมัติ เป็นอัตโนมัติ ตรงนี้แหละ ภาวะกรรมบุญกุศลที่จะปรากฏขึ้น กรรมหรือบุญกุศลและกรรม ที่จะปรากฏขึ้นให้เห็นชัดเจน ให้เห็นชัดเจนว่าเราไปทำอะไร อยู่ที่ไหน พอถึงตรงนี้ การนอนที่ไหนก็จะไม่ฝันร้าย ไม่มีความฝันที่ปรากฏขึ้น สิ่งที่มันปรากฏขึ้น เคยปรากฏขึ้น แล้วก็จะหายไปไม่ปรากฏขึ้นอีก นั้นคือปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ในวิสุทธิที่ ๗ ที่ปรากฏเกิดขึ้นแก่โยคีทั้งหลาย เมื่อภาวะเหล่านี้เกิดขึ้น มันก็ไปสู่ภาวะอื่นอีกต่อไป ท่านว่า ญาณทัสสนวิสุทธิ ความบริสุทธิ์หมดจดของญาณ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗/๖ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88