เห็นภังคญาณ ภังคญาณ เห็นรูป นามที่เกิดขึ้นปุ๊บ นั่งๆๆๆ เห็นตัวตนพองอยู่ๆๆ มันอยู่ๆวูบหายไปเลย มันวูบหายไป สลายไปเลยทั้งหมดเลย จึงไม่มีตัวตน ร่างกายหาย ขาหาย มือหาย ตัวหาย เหลือแต่หัว เหลือแต่คอ บางทีไม่มีทั้งตัวเลย มีแต่หัวใจเต้นฉุบฉับๆๆๆๆอยู่ บางทีไม่มีทั้งหมด มีแต่ความรู้สึกเวิ้งว้าง ไม่มีอะไร ไม่มีกาย ไม่มีตัวเรา ไม่มีได้นั่ง เหมือนเราไม่ได้นั่งบนที่นั่ง มันลอยอยู่ เหมือนเราอยู่บนปุยเมฆ เหมือนเราเดินอยู่ก้อนเมฆ ปุยเมฆ นั่งก็เหมือนกัน นอนก็เหมือนกัน อารมณ์ทั้งหมดเหมือนอยู่ปุยเมฆที่เข้าออกๆในร่างกาย เห็นปุยเมฆ เห็นสภาวะที่ผ่านอากาศ ผ่านร่างกายเราไป ผ่านร่างกายเราไป นั้นคือ ความบริสุทธิ์ และเห็นผ่านไปดับวูบลงเกิดขึ้น ดับวูบลง กำหนดไม่ทันๆ ดูตามไม่ทัน นั่นแหละเกิด ภังคญาณ ญาณที่เกิดขึ้นเห็นสภาวะรูป นาม ขันธ์ ๕ ที่ปรากฏไม่ชัดเจน และไม่เที่ยงแท้แน่นอน มันเกิดพระไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อีกรอบที่ ๒ รอบที่ ๒ จะเห็นชัดเจนขึ้น จากสภาวะกายนอกที่พังทลาย จากสภาวะกายในที่พังทลาย จากสภาวะนามที่พังทลาย จากสภาวะนามภายใน ที่พังทลาย และสลายไปเลย อารมณ์เหมือนเราขีด รอยขีดอยู่บนลงบนแม่น้ำ มันไม่มีรอยให้เห็น เหมือนเราขีดรอยขีดลงบนกลางใจของเรา แต่ไม่มีรอยให้เห็น แต่มีการประทับความรู้สึกไว้ เหมือนเราเขียนตัวหนังสืออยู่กลางอากาศ เราเขียนไว้แล้ว ประทับไว้ แต่มันไม่เห็นปรากฏขึ้น นั้นคือ ความบริสุทธิ์และการดับวูบไปของรูป นาม ขันธ์ ๕ เห็นอย่างนี้ เรียกว่าเห็นตามแบบของพระพุทธเจ้า เห็นตามแบบพระอริยเจ้า อารมณ์เราหน่วงเหนี่ยวเข้าสู่กระแสพระนิพพานอย่างเดียว ไม่มีภาวะ ของโคตร ตัดโคตรของความเป็นคน เรียกว่า ไปสู่ อนุโลมญาณ ที่ประคองไปอยู่ จนที่สุด ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ญาณทัสสนวิสุทธิ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗/๖ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88