ฐานัง ฐานัง มันแปลว่า ที่ตั้ง ที่นั่ง ที่ยืน หรือฐานที่มั่น กรรมะ คือ การกระทำ หรือการงาน การกระทำทางกาย การกระทำทางวาจา และการกระทำทางจิตใจ การกระทำทั้ง ๓ ทางนี้ มันประกอบไปด้วยฐานที่เรียกว่า ที่ตั้ง ที่มั่น หรือที่อยู่ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นฐาน แต่ฐานของกาย ฐานของจิต คือ กาย ฐานของจิต คือ กาย กายมันเป็นฐานที่อยู่ของจิต.. ความสนุกมันก็จะเกิดความเพลิดเพลิน พอเกิดความเพลิดเพลินมันไม่อึดอัด สิ่งที่ไม่อึดอัดนั่นแหละ คือ ภาวะจิต ภาวะจิตที่มันเจอหรือจะเห็น มันจะเจอหรือจะเห็นหรือสัมผัสกับอาการต่างๆได้ เริ่มต้นที่ท่านวางไว้ว่า ถ้ามันบริสุทธิ์ มันสะอาด มันสงบแล้ว มันก็จะเกิดความบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์ของกาย ท่านเรียกว่า ภาวะแห่งภาวะ สีลวิสุทธิ พระพุทธเจ้าท่านจึงได้มีวิธีหรือหาทางที่จะขจัดความทุกข์ให้แก่มวลมนุษย์ทั้งหลาย ท่านว่า จงมาสร้างความบริสุทธิ์ คำว่าวิสุทธิ มีวิปัสสนากัมมัฏฐาเนนะตนะ คือ การทำตัวเราให้มีจุดยืน ให้มีฐานที่ตั้ง คำว่าฐาน กรรมฐาน โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗/๖ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88