ศีล เป็นบาทฐานเบื้องต้น เป็นบาทฐานเบื้องต้นที่จะนำไปสู่คุณธรรมอันสูง ท่านว่า “สีลัง โลเก อะนุตตะรัง” ..ศีลเป็นเยี่ยมในโลก คือ ความบริสุทธิ์ของจิต ความบริสุทธิ์ของตัวเรา เราไม่มีความวิตกกังวลใดๆในการทำกรรมฐาน ขณะที่เรานั่งอยู่ โยคีนั่งอยู่ ก็ไม่ต้องมีวิตกกังวลห่วงหน้าพะวงหลัง ด้วยจิตมันไม่ห่วงหน้าไม่พะวงหลัง ภาวะศีลมันเกิดขึ้น เกิดขึ้นที่ไหน เกิดขึ้นที่กาย กายสำรวม กาย วาจา ใจ ชื่อว่า ศีล ที่โยมมาเดินอยู่เนี่ย ศีลมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้าภาวะต่อมาอีก ถ้าจิตของเรามันแน่วแน่ มันไม่คิดเรื่องต่างๆนานา หรือไม่คิดเรื่องที่เลวร้าย ตัวภาวะ จิตวิสุทธิมันก็เกิดขึ้น เมื่อศีลบริสุทธิ์ จิต ความคิดก็บริสุทธิ์ เมื่อความคิด จิตบริสุทธิ์ ความคิดมันก็บริสุทธิ์ ความคิดหรือปัญญามันบริสุทธิ์ พอบริสุทธิ์แล้ว มันก็ทำให้เกิดความเบา ไม่นึก ไม่วิตกกังวล ไม่ปวดศีรษะ ที่เราคิดมากๆ มันปวดศีรษะ ที่เรานั่งเพ่งมากๆมันปวดศีรษะ เกร็ง ตัวแข็งทื่อไป นั่นแหละทำให้เกิดภาวะที่มันปวดศีรษะ มันคิดไม่ได้ คลายไม่ออก มันทุกข์ บางทีหายใจ ไม่รู้เข้า ไม่รู้ออก มันอึดอัด ตัวร้อน ร้อนๆ หนาวๆ จะเป็นไข้ ทั้งร้อน ทั้งหนาว จะเป็นไข้ นั้นภาวะ นั้นเป็นสภาวะกรรมฐานที่มันเกิดขึ้น ที่มันต่อสู้ ต่อสู้เพื่อจะให้เกิดความสงบ ให้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗/๖ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88