การปฏิบัติบูชา คือการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติธรรม นี้คือการบูชาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญ พร้อมกันนั้น พระองค์ยังตรัสว่า โย ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา(ตถาคต) ผู้ใดที่เห็นพระธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ผู้ใดเห็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ผู้นั้นย่อมเห็นอริยสัจจ์๔ ผู้ใดเห็นอริยสัจจ์ ๔ ผู้นั้นย่อมเห็นปฏิจจสมุปบาท คือการเกิดขึ้นของสภาวะธรรม คำว่าเห็นนั้น จะเห็นได้อย่างไร ไม่ใช่เห็นที่ตัวหนังสือ แต่เห็นที่ใจของตนเอง เห็นที่กายยาววา หนาคืบ กว้างศอก เห็นอยู่ในกายในจิตนี้ ถามว่าเห็นนอกกาย นอกจิตนี้มีไหม ตอบว่าไม่มี ใครเป็นผู้เห็น เราเป็นผู้เห็น เมื่อเราเป็นผู้เห็น เราก็รู้ว่า เออ...อันนี้มันดีไม่ดี เมื่อรู้ว่าไม่ดีก็ละ ปล่อยวาง ไม่ยึดติด เมื่อไม่ยึดติดมันก็ไม่มีทุกข์ เมื่อไม่มีทุกข์ จิตเราย่อมบริสุทธิ์ เมื่อจิตบริสุทธิ์กายก็บริสุทธิ์ ความคิดเราก็บริสุทธิ์ จิตดำเนินไปสู่ความหมดจด เรียกว่า จิตตวิสุทธิ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยาย ในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๖๔ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=uZjlUkalCAo