เมื่ออปุญญาภิสังขารมันเกิดขึ้น เราก็จะเบื่อหน่ายจากความดี ไม่ว่าความดีเล็กๆน้อยๆ สวดมนต์ภาวนาอยู่ที่บ้านก็เหมือนกัน เราก็จะเบื่อหน่าย ละทิ้งไป ใน ๑ วัน ๒๔ ชั่วโมง เราก็จะหาโอกาสภาวนาสัก ๓๐ นาที ก็ไม่ได้ ไปทำมาค้าขาย ไม่มีใครมาก็นั่งสงบ ทำจิตสงบ แว๊บหนึ่ง ๕ นาที ๑๐ นาทีก็ได้ ในเสี้ยววินาทีหนึ่ง ในเสี้ยววินาทีหนึ่ง หนึ่งเสี้ยววินาทีนั้นมีการเกิดดับของจิต ๑๘๖ ครั้ง ใน ๑๘๖ ครั้งของจิตนั้นที่เดินทาง มันผสมอะไรบ้าง มันผสมเก็กฮวย เก็กซวย เก็กซิม หรือเปล่า หรือผสมโอยัวะ โอเลี้ยง ไหม มีหมดไหม มี มีหมดทุกอย่าง โลภ โกรธ หลง ล.ก.ล. ท่องไว้ ล.ก.ล. โลภ โกรธ หลง มีไหม ในหนึ่งวินาทีของจิต แพรบหนึ่ง ชอบใจ แพรบหนึ่ง ไม่ชอบใจ ในเสี้ยววินาที นั้นภาวะของจิต ท่านเรียกว่า ภาวะนั้น เรียกว่า ชวนจิต(ชะ-วะ-นะ-จิด) เชาวนจิต จิตที่เดินทางอย่างละเอียด วิทยาศาสตร์ท่านว่า เหมือนนิวตรอน อิเล็กตรอน นิวเคลียส ที่มันแตกตัวไปอยู่ในร่างกายเรา ก็คือ ภาวะจิต แวบหนึ่ง ฉะนั้น การเกิดดับแวบหนึ่งของจิตนี้แหละโยคี เป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาล และเป็นสิ่งที่สูญเสียความเป็นมนุษย์มหาศาล หาค่าประมาณประเมินมิได้ จิตดวงเดิมแวบพอใจ เป็นสุขๆ จิตที่เป็นสุขเมื่อดับตายลง ไปไหน ก็ไปสุขติภูมิเมื่อภาวะจิตเดียว จิตที่เป็นทุกข์ แวบเดียวนั้นแหละ ตายปั๊บลง ไปสู่ทุคติวินิบาต เมื่อตัวกายตายแตกจากไปเนี่ย ไปสู่อบายภูมิทั้ง ๔ อันมี นรก เปรต อสุรกายและสัตว์เดรัจฉาน โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗/๖ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88