นั้นท่านว่า ให้มีสติรู้เท่าทันการเกิดดับของรูปนามขันธ์ ๕ อันจะเป็นเส้นทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้า เป็นแนวทางปฏิบัติ เข้าสู่ความเป็นอริยบุคคล เพราะการรู้เห็นการเกิดดับของขันธ์ ๕ ของรูปนาม ขันธ์ ๕ ย่อมนำพาให้จิตนั้น ไม่ยึดติดในอุปาทานขันธ์ ไม่ยึดติดในภพชาติ เมื่อไม่ยึดติดในภพชาติ ปัญญาย่อมหยั่งรู้ว่านี้เป็นทางสายเดียวหรือทางสายเอก อันจะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ คือ เอสะ มัคโค วิสุทธิยา เป็นทางเดียว ไม่มีสองแพร่ง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๔ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php