พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเฐ ทุคติ ปาฏิกงฺขา เมื่อจิตเศร้าหมอง ย่อมมีทุคติเป็นที่ไป เมื่อจิตเราขุ่นมัว เศร้าหมอง จิตดับ ตายลงไป ก็นำจิตตัวนี้ไปต่อ ให้ขุ่นมัวอีกภพชาติต่อไปๆ คนที่หยาบ ไม่พัฒนา ก็จะหยาบต่อไป อีกภพชาติหนึ่ง นั่นคือภาวะกรรมที่ตามมา ตามภพชาติ ฉะนั้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์จึงให้มาตัดกรรม ตัดด้วยกาย วาจา จิต ทำไงหล่ะ ก็มาประพฤติปฏิบัติธรรม ตัดพฤติกรรม อาการต่างๆที่ไม่ดีทิ้งไป นั้นเรียกว่า ตัดกรรม โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช แสดงธรรมในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๙๐ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=xMsEBTtrxXg