อาการปวดเกิดขึ้น ถามว่าอาการปวดนั้นเปลี่ยนแปลงไหม? ตอบว่า เปลี่ยนแปลง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นคือความไม่เที่ยง อาการเปลี่ยนแปลงจากปวด เป็นหายปวด จากหายปวดเป็นคิด จากคิดเป็นง่วง สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับโยคีไหม? ตอบว่า เกิด แทบทุกๆชีวิต กับทุกขณะ ทุกบัลลังก์ก็ว่าได้ แต่ว่าภาวะสติ สัมปชัญญะใครจะดีกว่า ใครจะแข็งแรงกว่า ใครจะละเอียดกว่า ย่อมจะรู้เท่าทันว่าอันนี้มันกำลังเปลี่ยนแปลง ฉะนั้น พระพุทธองค์ท่านจึงตรัสว่า สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ยทา ปญฺญาย ปสฺสติ อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา เมื่อบุคคลเห็นด้วยสติปัญญา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงใน "#ภาวนามยปัญญา" ปัญญาที่เกิดขึ้นจากสภาวธรรมที่ผุดขึ้นมาในจิตของเรา เราเห็นแล้วเห็นเล่า เห็นปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้น ดับไป มีอยู่ หายไป เห็นบ่อยๆเข้า เกิดความเบื่อหน่าย เราเบื่อหน่าย หรือเราท้อแท้ สติเป็นตัวรู้ว่าเป็นการเบื่อหน่าย หรือท้อแท้ของจิต แต่ถ้าเรามีสติ ย่อมเห็นเป็นเพียงแต่สภาวะของ"#สัมมสนญาณ" ญาณที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ในทุกขณะ... โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช แสดงธรรมในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๙๔ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ สามารถรับชมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=yEKevS54iSI ภาพประกอบจากงาน วันวิสาขบูชาฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/albumls.php?grp=7&year=2555&fd=asset/images/visaka55