"เหมือนพระสารีบุตรนับเมล็ดฝนที่ตกมาจากท้องฟ้าได้ ฉันใดก็ตาม จิตของผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่เหนืออารมณ์สุขทุกข์ เมื่ออยู่เหนืออารมณ์สุขทุกข์ ย่อมเห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้น. อุปมาเหมือนดั่งแม่ค้า แม่ค้ากำลังจะทอดกล้วยก็แล้วกัน เอาน้ำมันลง ยังไม่เอากล้วยลง น้ำมันที่มันกำลังเดือดปุดๆๆ เห็นน้ำที่เดือดอยู่ทุกหย่อมหญ้า อุปมาเหมือนผู้มีสติสัมปชัญญะ มีสมาธิ เห็นสภาวะที่เกิดดับกับจิตกับกายอยู่ทุกอย่าง มันปรากฏเกิดขึ้น หนึ่ง เห็นว่าอ้อ สภาวะจิตมันนิ่ง นี้เป็นสภาวะกาย กายมันนิ่งเป็นสมาธิ จิตไม่ปรุงแต่ง ก็เป็นสภาวะจิต เห็นความขยับ การขยับไป ขยับมาของจิตนั้น เห็นสภาวะ เห็นสภาวะ สภาวะอะไร สภาวะที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ปรุงแต่ง เห็นการเกิดปุบๆๆ เหมือนแม่ค้าเห็นน้ำเดือดปุดๆๆ เฉยๆ ไม่ได้ปรุงแต่ง นั้นคือ เรียกว่า เห็นสภาวะ พอเห็นสภาวะแล้ว เมื่อเห็นสภาวะย่อมเห็นการเกิดดับ โดยที่จิตไม่ปรุงแต่ง เห็น ๔ อย่างแล้วนะ เห็นการเกิดดับโดยที่จิตไม่ได้ปรุงแต่ง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๔ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php