เมื่อเราเห็นชีวิต เราก็ต้องสร้างจุดยืนของชีวิต สร้างอย่างไร? พระพุทธเจ้าทรงวางแนวทางไว้ให้ วางสติปัฏฐานสูตร ไว้อย่างชัดเจนพูดถึง “กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน” เมื่อเห็นกายของเรา ว่ากายของเรานี้มันเป็นอะไร กายมันสุข หรือกายมันทุกข์ มันเป็นที่กาย หรือ ที่ใจ ที่มันสุข มันทุกข์ ที่มันชอบ ไม่ชอบ ที่มันอิ่ม ที่มันหิว ที่อยากได้เพิ่มอีก มันเป็นกายหรือจิต เราก็จะเห็นตัวเรา ดูตัวออกว่า จิตหรือกาย หรือชีวิต หรือความต้องการ มันอันเดียวกันหรือคนละอัน? สิ่งที่เราต้องการ สิ่งที่เกิดขึ้น ความคิดมันเกิดจากอะไร มันเกิดจากความต้องการ ต้องการอะไร ต้องการความสุข มันก็จะเห็นเป็นวัฏฏะ เห็นเป็นขบวนการ ของอิธัปปัจจยตา เป็นขณะเป็นช่วง เป็นห่วงโซ่ ที่ต่อเนื่องกันไป เมื่อเห็นห่วงโซ่ มันก็เห็นจุดยืนของชีวิต เมื่อเห็นจุดยืน ก็จะเห็นกายเราชัดเจน เรียกว่า กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เห็นกายในกาย กายแก่ กายเจ็บ กายปวด กายทรมาน กายเป็นสักแต่ว่าธาตุ เป็นธาตุๆหนึ่งเท่านั้น ที่รวมกันเข้า เพื่อที่จะสร้างผลบุญให้กำไรชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น นี้คือการเห็นที่กาย โอวาทธรรม จาก พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จากโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๙๔ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ สามารถรับชมและรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=bD4FJUf_hZk ภาพประกอบ : พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช เมตตานำคณะสงฆ์สามเณร แม่ชี และอุบาสก อุบาสิกา วัดป่าเจริญราช เดินเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑