เมื่อเราได้ความใส ความสุข จากการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ ท่านว่าอานิสงส์หรือผลที่เกิดจากการเจริญสมาธิ สมาธิ ๑.ไม่หลงสติตาย ๒.ตายไปแล้วไม่ต้องไปอบายภูมิทั้ง ๔ อันมี นรก เปรต อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน ๓. นอนก็เป็นสุข ๔. ตื่นก็เป็นสุข ไม่วิตกกังวล ไม่ผวา ไม่เป็นโรคหัวใจ ไม่เป็นโรคความดัน นั่งก็เป็นสุข เดินก็เป็นสุข ๕. เป็นที่รักของมนุษย์ และอมนุษย์ทั้งปวง ๖.เมื่อจิตดับลงย่อมไปสู่สุคติภูมิ ๗. เกิดมาเรียกว่า ได้มนุษย์สมบัติ เกิดมาปุ๊ป มีพ่อแม่ สมบูรณ์ มีคู่ครองก็สมบูรณ์ มีอาชีพการงานก็สมบูรณ์ ไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่ขาดทุน นั่นคือภาวะจิตที่เข้าสู่สภาวะนี้ มีลูกเต้าหลานเหลน ก็ไม่ออกนอกลู่นอกทาง ทำให้ใจมีสุข จากการได้มนุษย์สมบัติ ได้ทรัพย์อันเป็นภายในที่บริบูรณ์ นั่นคืออานิสงส์จากการเจริญสติ ฯลฯ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จากพระธรรมเทศนาในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๑๐๑ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ รับชมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=y3pMb23zWKo&t=1104s โครงการสายธารน้ำใจจากวัดป่า...สู่ชาวดอยปี ๖๐ (๑๒ -๑๕ ก.พ. ๖๐)