เรื่อง..พระเจ้าอชาตศัตรู ตอน คบพาล พาลไปหาผิด ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าอชาตศัตรู โอรสของพระเจ้าพิมพิสารและพระนางโกศลเทวี กษัตริย์แคว้นมคธ ขณะที่มารดาตั้งครรภ์ มารดาแพ้ท้องมาก อยากจะเสวยโลหิตพระราชบิดา พระเจ้าพิมพิสารจึงเอาพระขรรค์แทงพระชานุ(เข่า) รองพระโลหิตให้พระมเหสีเสวย พอได้เสวยพระโลหิต พระนางหยุดอาการแพ้ท้องทันที ในครั้งนั้นโหรทำนายว่าพระโอรสที่อยู่ในครรภ์ เกิดมาจะทำปิตุมาต (ฆ่าบิดา)พระนางโกศลเทวี พยายามทำลายด้วยการให้แท้งเสีย แต่ก็ไม่สำเร็จ ปรากฏว่าในกาลต่อมาพระเจ้าอชาตศัตรูได้ปลงพระชนม์พระเจ้าพิมพิสาร เพื่อจะขึ้นครองราชสมบัติ เนื่องจากเชื่อคำยุยงของพระเทวทัต ที่ว่า ”เมื่อก่อนนี้คนอายุยืน แต่บัดนี้คนอายุสั้น ควรที่พระองค์จะปลงพระชนม์พระราชบิดาแล้วเป็นกษัตริย์เสียเอง ส่วนอาตมาจะปลงพระชนม์พระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าปกครองคณะสงฆ์เสียเอง” พระเทวทัตกับพระเจ้าอชาตศัตรู นี้คือพวกเผ่าพันธุ์เดียวกัน ไม่ได้มองต่างมุม จึงคบกันได้ ไม่มีตัวสติมากั้น เรียกว่า คบคนพาลพาลไปหาผิด โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๒ หน้า ๙๑ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17 ที่มาของภาพ:วัดป่าเจริญราช