พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า โย ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา(ตถาคต) เมื่อสภาวะธรรมปรากฎเกิดขึ้นที่เราที่ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ได้เกิดที่คนตาย คนตายไม่รู้แล้ว ไฟเผาก็ไม่รู้แล้ว แต่คนเป็นๆนี้แหล่ะ ท่านจึงเรียกว่า ป่าช้าผีดิบ หมายความว่า เป็นคนเป็นๆนี้แหล่ะ แต่หลอกผู้อื่น หลอกให้เสียเวลา หลอกให้เสียเงินเสียทอง เสียทรัพย์สิน นั้นคือป่าช้าผีดิบ คือคนเดินไปเดินมานี้แหล่ะ เป็นป่าช้าแห่งจิตใจที่มืด เพราะไม่ได้สะสางให้เห็นถึงแก่นแท้ของจิตเราได้ พระพุทธเจ้าท่านจึงว่า ให้ทางขจัดสิ่งเลวร้ายในใจออกไป โดยใช้สติปัฏฐานทั้ง ๔ นั้นแหล่ะ ให้เราปฏิบัติตามเส้นทางนี้ เป็นทางของพระพุทธเจ้า โดยการมีสติกำหนดตามรู้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเรานั่นเอง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๐/๖ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=irbx8vPx0gA&t=646s