กิเลสจะเป็นตัวเหตุ สร้างให้ไปเกิดภพภูมิใหม่ จะดีหรือร้ายอยู่ที่ใจปัจจุบัน อยู่ที่ใจเราเสพอารมณ์ปัจจุบันบ่อยๆ เรียกว่า อาจิณณกรรม เราสร้างเหตุที่ดีบ่อยๆ มันก็เป็นอาจิณณกรรมที่ดีมันก็จะละกรรมที่ไม่ดี มีแต่สภาวะที่จิตใจดีเกิดขึ้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช แสดงธรรมในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๙๑ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=QTy044Kgiig