คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรม พระเจ้าอชาตศัตรู ตรัสถามพระตถาคตเจ้าว่า “พระพุทธ องค์ผู้ทรงพระเจริญ ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง จึงจะสามารถบรรลุธรรมของพระพุทธองค์” พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “มหาบพิตร ภิกษุที่ปฏิบัติธรรม ต้องมีคุณสมบัติ ๕ ประการ คือ ๑. ต้องเคารพอาจารย์ ๒. ต้องมีอาพาธแต่น้อย ๓. ต้องปรารภความเพียร ๔. ต้องไม่พูดโอ้อวดมีมารยาสาไถย ๕. ต้องมีปัญญา พิจารณาเห็นการเกิด การดับ ของรูปนาม อยู่บ่อยๆ โยคีผู้ปฏิบัติวิปัสสนาสมาธิ ที่มีคุณลักษณะ ครบ ๕ ประการนี้ ย่อมจะมีโอกาสได้ผ่านโสฬสญาณได้โดยง่าย ในความสังเกตของ อาตมภาพ เป็นความจริงตรงตามพุทธสุภาษิตนี้ ในข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ นั้น โยคีผู้ปฏิบัติสามารถมีได้ทุกๆ ท่าน แต่ในข้อ ๕ นั้นไม่ใคร่จะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของพระพุทธเจ้าได้ ทุกๆ ท่าน ผู้มีบารมีสูงเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ง่ายและรวดเร็ว ผู้ไม่มี บารมีมาแต่ชาติก่อนเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์เกิดยากมาก โยคีผู้ปฏิบัติที่มีจิตอิ่มในไตรลักษณ์แล้วผ่านญาณ ๑๖ ง่าย เพราะว่าญาณ ๑๖ นั้น เกี่ยวข้องด้วยกฎไตรลักษณ์ทั้งสิ้น โอวาทธรรมพระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จากหนังสือ วิปัสสนาชีวิต หน้า ๓๒ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/asset/vdo_mp3/obook/Vipassana2555.pdf ภาพประกอบ พิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อ ปี ๖๑