ประโยชน์ของวิปัสสนา ๒๘ ข้อ ๑. ทำให้เป็นคนฉลาดเฉลียว ๒. ทำให้เป็นคนรู้จักปรมัตถธรรม ๓. ทำให้เป็นคนมีศีลธรรม มีวัฒนธรรมดีงาม ๔. ทำให้เป็นคนรักใคร่กัน สามัคคีกลมเกลียวกัน ๕. ทำให้เป็นคนมีเมตตา กรุณา ๖. ทำให้เป็นคนดีกว่าคน ๗. ทำให้เป็นคนไม่เบียดเบียน ไม่เอาเปรียบ ๘. ทำให้เป็นคนรู้จักตัวเอง รู้จักปกครองตนเอง ๙. ทำให้เป็นคนไม่ถือตัว ไม่มีทิฏฐิมานะ ๑๐. ทำให้เป็นคนชอบหันหน้าเข้าหากัน รักใคร่กัน ๑๑. ทำให้เป็นคนหนักแน่นในความกตัญญู กตเวทิตา ๑๒. ทำให้เป็นคนมีกาย วาจา และใจบริสุทธิ์สะอาด ๑๓. ทำให้เป็นคนมีความสุข ๑๔. ทำให้เป็นคนพ้นจากความเศร้าโศก ๑๕. ทำให้เป็นคนที่ดับความทุกข์ทางกาย วาจา และใจ ๑๖. ทำให้เป็นคนเดินทางถูกต้องตรงกับพุทธประสงค์ ๑๗. ทำให้เป็นคนได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ๑๘. ทำให้เป็นคนพ้นภัยในอบายภูมิ ๑๙. เป็นคนดีกว่าผู้ไม่ปฏิบัติ แม้เขาจะมีอายุมากกว่าเรา ๑๐๐ ปี ๒๐. เป็นปัจจัยให้ได้บรรลุนิพพานในชาติต่อไป ๒๑. ทำให้กิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ เบาบางลงได้ ๒๒. ทำให้เป็นคนมีจิตใจสุขุม เยือกเย็นขึ้น ๒๓. ทำให้เป็นคนมีสติสัมปชัญญะสูง ๒๔. ทำให้เป็นคนมีความจำำดี ๒๕. ทำให้โรคภัยบางชนิดหายไป เช่น โรคหืด โรคประสาท ๒๖. เป็นปัจจัยทำคนให้ไปสู่สวรรค์ ๒๗. ทำให้คนมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยยิ่งขึ้น ๒๘. ทำให้เป็นคนดี ว่าง่าย สอนง่าย มีเหตุผล โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ.(วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จากหนังสือ วิปัสสนาชีวิต หน้า ๓๓-๓๔ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/asset/vdo_mp3/obook/Vipassana2555.pdf ภาพประกอบ โยคีในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ กำลังฝึกเดินจงกรม ภายในศาลาปฏิบัติธรรม วัดป่าเจริญราช