ภาพเมื่อครั้งหลวงพ่อยังบวชสามเณร มนุษย์เราเป็นทุกข์ สัตว์เป็นทุกข์ไหม เป็นเพราะว่าอะไร เพราะปรุงแต่ง เพราะอะไร เพราะกลัวตายมีความกลัวอยู่ มีความต้องการอยู่ มันก็เลยเกิดความกลัว พอเกิดแล้ว จิตสร้างทุกข์ให้เกิดขึ้น สร้างทุกข์ให้เกิดขึ้น ครั้นเมื่อเกิดสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้น สติทันไหม ไม่ทัน ไม่ทันก็ไม่รู้ เมื่อสติทัน มันก็เห็นจิต เห็นว่าจิตมันเดินทางไปสู่ความทุกข์ หรือว่า เห็นว่าจิตมันเดินทางอออกจากทุกข์ มันเห็น ๒ ทาง พอเห็น ๒ ทางปั๊บ จิตมีสมาธิปุ๊บ มันสลัดทั้งสุขทั้งทุกข์ออก มีแต่เกิดความนิ่งเฉย ว่างเปล่า ความว่างเปล่า คือ มัชฌิมาแห่งจิต ตรงนี้แหละ จิตที่จะทำให้เกิดความสุข เป็นอิสรเสรีที่เหนือสุข สุขที่เหนือสุข เรียกว่า บรมสุข คือ นิพพาน เดินเข้าสู่เส้นทางกระแสแห่งมรรคผล นิพพานอย่างเดียว ไม่ไปขวา ไม่ไปซ้าย เดินไปเส้นตรงกลาง นั่นคือภาวะจิต ..มันก็จะอิงสิ่งเหล่านี้ไปตลอดเวลา เมื่อมันดำเนินเข้าสู่เส้นทางแล้ว มรรคญาณ ผลญาณ....ขึ้นมา โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยาย ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชิคาโก U.S.A. วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php ที่มาของภาพ: ถ่ายรูปเมื่อครั้งหลวงพ่อบวชเณร