คุ้มครองจิต การสร้างสติ วิธีนี้คือการกำหนดอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุด มันเป็นห่วงโซ่เลย ในที่สุดเมื่อกำหนดได้อย่างนี้แล้ว จิตก็สงบเบาใสมากขึ้น สมาธิเกิดขึ้นทีละขั้นๆ เมื่อจิตสะอาดบริสุทธิ์อย่างนั้น กิเลสเข้าแทรกไม่ได้ เมื่อกิเลสเข้าแทรกไม่ได้ สิ่งนี้จึงเรียกว่า การคุ้มครองจิต โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี จากหนังสือ ธรรมะจาก facebook “วัดป่าเจริญราช” ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หน้า ๓๓ ภาพประกอบ ศาลาพระอุปคุต วัดป่าเจริญราช