"สร้างสติ เพื่อพ้นทุกข์" โอวาทธรรมคำสอน พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ.,ดร. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี