#ประโยชน์ของวิปัสสนา๒๘ข้อ (ต่อจากข้อ ๑๘ วานนี้) ๑๙. เป็นคนดีกว่าผู้ไม่ปฏิบัติ แม้เขาจะมีอายุมากกว่าเรา ๑๐๐ ปี ๒๐. เป็นปัจจัยให้ได้บรรลุนิพพานในชาติต่อไป ๒๑. ทำให้กิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ เบาบางลงได้ ๒๒. ทำให้เป็นคนมีจิตใจสุขุม เยือกเย็นขึ้น ๒๓. ทำให้เป็นคนมีสติสัมปชัญญะสูง ๒๔. ทำให้เป็นคนมีความจาดี ๒๕. ทำให้โรคภัยบางชนิดหายไป เช่น โรคหืด โรคประสาท ๒๖. เป็นปัจจัยทำคนให้ไปสู่สวรรค์ ๒๗. ทำให้คนมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยยิ่งขึ้น ๒๘. ทำให้เป็นคนดี ว่าง่าย สอนง่าย สะดวกแก่การปกครอง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จากหนังสือ วิปัสสนาชีวิต หน้า ๓๔http://www.watpacharoenrat.org/asset/vdo_mp3/obook/Vipassana2555.pdf ภาพประกอบ บริเวณด้านหน้าโรงอุโบสถวัดป่าเจริญราช