เพราะความสุข คือ ความทุกข์ที่พอทนได้ ชีวิตมนุษย์เราที่เกิดมา ก็มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไป ขึ้นอยู่กับว่าใครจะแสวงหาทางใดเป็นส่วนมาก เพื่อที่จะได้มาซึ่งความสุข ความพึงพอใจของตนเอง ทั้งนี้จะกล่าวถึง สุขของคฤหัสถ์หรือฆราวาสนั้น อันเป็นสุขของชาวบ้าน เป็นสุขอันชอบธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมี เรียกว่า สุขของคฤหัสถ์ หรือ คิหิสุข หรือ กามโภคีสุข ๔ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “คู่สร้าง คู่สม” หน้า ๔๗ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/Krasaejai/The_happy_couple.pdf ที่มาของภาพ: กิจกรรมแจกของบนดอยของวัดป่าฯ