กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ ๑. นัฏฐคเวสนา (ของหายของหมด รู้จักหามาไว้) ไม่แสวง หาสิ่งที่สูญหายไปแล้ว เอากลับคืนมาอีก ๒. ชิณณปฏิสังขรณา (ของเก่าของชำรุด รู้จักบูรณะซ่อม แซม) ไม่บูรณะวัสดุที่คร่ำคร่าชำรุดทรุดโทรมแล้ว ไม่ทำให้ดีขึ้น ๓. ปริมิตปานโภชนา ( รู้จักประมาณในการกินการใช้)ไม่ รู้ประมาณในการบริโภคทรัพย์สมบัติ ๔. อธิปัจจสีลวันตสถาปนา ตั้งผู้มีศีลธรรมเป็นพ่อบ้านแม่ เรือน ดังนั้น ในบรรดาเหตุแห่งความเสื่อมทั้ง ๔ อย่างนี้ ข้อที่ ๔สำคัญมากที่สุด สำหรับเหตุที่จะทำให้ตระกูลเจริญก้าวหน้านั้น พึงทราบว่าตรงกันข้ามกับเหตุแห่งความเสื่อม โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “คู่สร้าง คู่สม” หน้า ๔๙ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/Krasaejai/The_happy_couple.pdf ที่มาของภาพ :งานกฐินวัดป่าเจริญราช