การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคำสอนของพระอริยบุคคล ถือว่าเรานั้นเป็นผู้มีบุญมาก ในการที่เรานั้นมาฝึกหัดปฏิบัตินี้ เพื่อให้รู้จัก กาย จิต และอารมณ์ ให้เข้าใจตนเอง เราก็จะรู้จักตัวเอง เมื่อรู้จักตัวเองแล้ว เราก็จะปฏิบัติได้เอง รู้เอง #โอวาทธรรม #พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (#หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายใน #โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๘๘/๓ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ #วัดป่าเจริญราช #ศิษย์วัดป่าเจริญราช https://www.youtube.com/watch?v=yKeUbQbXY5E ภาพประกอบ #งานสวดมนต์ข้ามปี