“เคล็ดอุบายในการทำให้เกิดฉันทะ” ฉันทะคือความพอใจ ชอบใจในการ กระทำ ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการปฎิบัติในขั้นนี้คือการทิ้งพุทโธทำให้เกิดอารมณ์ฉันทะที่จะเกิดเป็นปัจจัยให้เกิด”ปราโมทย์” โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท จากหนังสือธรรมะทวนกระแส หน้า๓๖ ที่มาของภาพ: ถวายสังฆทานวัดป่าเจริญราช