ปัญหาธรรม/การปฎิบัติธรรม#1

ผู้ถาม : นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ตอนนี้มีประเด็น ความเชื่อเรื่องกรรม ในปัจจุบันตอนนี้มันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเจ้าคะ?

หลวงพ่อ : ความเชื่อเรื่องกรรมในปัจจุบัน และในอดีตครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้เรื่องกรรม 12 ที่
พระอรรถกถาจารย์ที่มาจำแนกแจกกรรมออกไป การแก้กรรมเดี๋ยวนี้ กับสมัยพุทธกาลนั้นก็มีความแตกต่างกัน และก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยด้วย แต่ในครั้งพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเรื่องการแก้กรรมในเชิงลักษณะที่เป็นแฟชั่นอย่างทุกวันนี้ ญาติโยมที่ไปแก้กรรมการทำแท้งต่าง ๆ ที่ไปเป็นขบวนการ ก็ไม่ใช่อะไรหรอก คือมีโฆษณา เป็นแฟชั่น โยมก็ตามกันไป ถามว่าการแก้กรรมเป็นไปได้มากน้อยเท่าไหร่ พระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมนี้แก้ไม่ได้ แต่จะหยุดกรรมได้ กรรมที่เรียกว่าการกระทำ กรรมเก่า กับ กรรมในปัจจุบัน กรรมในอดีตที่ผ่านมาแล้วเราหยุดเราไม่สร้างไม่ทำต่อ ก็คือการแก้พฤติกรรม คราวนี้กรรมที่เราจะมาแก้ไขปรับปรุงใหม่ เรียกว่ากรรมใหม่

ในชีวิตปัจจุบัน ก็คือการกระทำทางกาย การกระทำทางวาจา การกระทำทางใจ กาย วาจา ใจ นี้เป็นจุดเริ่มต้น และเป็นจุดที่ไม่ให้เกิดกรรม และเป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดกรรม ฉะนั้นการแก้กรรมในพุทธกาล ก็คือการหยุดกรรม การหยุดกรรมก็คือการไม่สร้างกรรมหรือพฤติกรรมเดิมๆอีก เช่นการพูดจา คนที่เคยโกหกหลอกลวง เคยพูดตลกคะนองในทางที่สนุกสนาน เฮฮา โดยไม่มีประเด็น ไม่มีหลักเหตุผล หรือพูดให้คนเชื่อ แต่ไม่มีความจริง เราหยุดเราไม่กระทำ กรรมนี้ก็หยุด วิธีการหยุดกรรม คำว่าหยุดคือการไม่กระทำ ละอย่างมีสติสัมปชัญญะ พูดแต่เรื่องความเป็นจริง เรื่องที่เป็นจริง นี้แหละคือเรียกว่าหยุดจากการกระทำทางวาจา ทางกายกรรม คนที่แสดงความก้าวร้าวต่อพ่อแม่ แสดงความก้าวร้าวไม่เคารพต่อบุคคลคนอื่นหรือ
ครูบาอาจารย์ เพื่อนพ้อง ไม่ให้เกียรติซึ่งคนอื่น พอเราเข้ามาในสังคมแล้วเราเห็นว่าไม่ดีไม่เหมาะเราก็หยุดละกรรมนั้นเสีย กรรมนั้นก็จะไม่เกิดกับเราอีก คนก็จะไม่รังเกียจเรา คนก็จะไม่ดูถูกเรา คนก็จะไม่เบื่อเรา เราก็จะเป็นคนที่มีแต่คน

เมตตาเรา รักเรา เพราะการกระทำของเรา นี้คือการกระทำการกาย กรรมทางจิตใจ จิตของเราไม่คิดในเรื่องอกุศลกรรม
ไม่คิดทำร้ายผู้อื่น ไม่คิดพยาบาทผู้อื่น ในสิ่งที่เราเคยมีเคยเป็นอยู่ในใจของเรา คราวนี้เราก็หยุดกรรมเหล่านั้นเสีย มาประพฤติพฤติกรรมใหม่ โดยการมาสมา ทานศีล สมาทานเป็นพุทธมามกะหรือการเข้าถึง ไตรสรณคมณ์ทั้ง 3 ประการ เหมือนครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าที่จะนำอุบาสกอุบาสิกาทุกคนที่ฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธา แล้วก็จะเข้าถึงไตรสรณคมณ์ทั้ง 3 ประการ และสมาทานตนศึกษาสิกขาบทต่างๆ อันเรียกว่าศีล อันนี้คืออดีตที่ผ่านมาที่พระพุทธเจ้าได้กระทำ ไม่มีการแต่งของอย่างโน้นอย่างนี้ ทำเวลานั้นเวลานี้ไม่มี กรรมอยู่ที่การกระทำ ไม่เลือกกาลเวลา กระทำเวลาไหน ทำดีก็เรียกว่าเป็นกรรมดี กระทำเวลาไหนที่ไม่ดีก็เป็นกรรมที่ไม่ดี เรียกว่า บาป บุญ หรือ ผิด ชั่ว ถูกต้อง ดีงาม อันนี้แหละคือกรรมที่มีมาในอดีตชาติที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ กับกรรมที่มาในปัจจุบัน ถามว่าแก้ได้ไหม ตอบว่าแก้ไม่ได้ แต่หยุดกรรมเก่า มาสร้างกรรมใหม่ ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม นี้แหละคือส่วนที่จะเป็นกรรมที่ถูกต้อง ดีงาม ทำให้เราเจริญก้าวหน้า ฉะนั้นจึงขอยืนยันอีกครั้งว่า การแก้กรรมแก้ไม่ได้ แต่การหยุดกรรมหยุดพฤติกรรมนั้นหยุดได้ ในปัจจุบันชาตินี้ อยู่ที่เราพร้อมเมื่อไหร่หยุดได้ทันที นั้นคือวิธีการหยุดกรรม และการไม่สร้างกรรมเพิ่มเติมต่อ ขอเจริญพร

ผู้ถาม : ในปัจจุบันหลายคนติดกับกรรมในอดีตชาติ แล้วพยายามที่จะค้นหาอดีตชาติ ว่าเราทำกรรมอะไรถึงเป็นเช่นนี้ เช่นมีบางท่านกล่าวว่าปฏิบัติกรรมฐานสามารถรู้กรรมและแก้กรรมได้ หลวงพ่อมีทัศนคติอย่างไรเจ้าคะ

หลวงพ่อ : ถูกต้องการปฏิบัติกรรมฐานนั้นก็สนับสนุนว่าสามารถรู้กรรมตัวเองได้ คือการระลึกชาติได้ คือระลึกอดีตว่า
ตนเองได้เคยทำอะไรไว้บ้าง ทำในสิ่งที่ดีสิ่งไม่ดีกับใคร นั้นคือระลึกชาติเล็กๆน้อย ระลึกข้ามวัน ข้ามเดือน ข้ามปี หรือระลึกข้ามชาติ ด้วยการเจริญสติ การเจริญ สติปัฎฐาน 4 หรือ

การทำกรรมฐาน เราบำเพ็ญ ภาวนาบ่อยๆ ก็สามารถระลึกชาติได้แล้ว เมื่อเราเห็นชาติที่แล้วมาเป็นอย่างไร เมื่อเรารู้ว่าชาติ ที่แล้วมาเราไม่ดี แต่ไม่ให้เราติดอยู่ตรงนั้น ไม่ให้เราไปโศกเศร้า เสียใจอยู่ในอดีตกรรม ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่า กรรมที่ผ่านมาแล้ว เรื่องที่ผ่านมาแล้ว ไม่ควรเอามากล่าวย้ำอีก

เป็นแต่สิ่งที่เตือนใจว่า ไม่กระทำ นั้นแหละคือไม่ติดกรรมตัวนั้น เมื่อเราไม่ติดกรรมตัวนั้นเราก็จะสร้างกุศลกรรมด้วยดีขึ้นสืบต่อไป กรรมตัวนั้นจะไม่เป็นอันตราย หรือเราก็ไม่ไปติดบ่วงของกรรม เมื่อเห็นแล้วเราก็ละกรรมเหล่านั้นเสีย มากระทำ กรรมดีให้หลุดพ้นไป นั้นก็เป็นผลดีเช่นเดียวกัน แต่ถ้าเห็นแล้วยังติดอยู่ในกรรมเก่าในอดีตชาติเราก็ไม่ไปไหนก็วกวนไปอยู่ที่เดิมหรืออาจจะต่ำกว่าเดิมก็ได้ เพราะได้เห็นภาวะกรรมเก่า เมื่อเห็น แล้วสิ่งที่ไม่ดีเราต้องให้อภัยเขา สิ่งที่เราทำไม่ดีเราก็ปรับปรุงแก้กรรม แก้ไขวิธีการ นั้นแหละคือ วิธีการที่แก้และไม่ติดและจะนำเราพ้นจากกรรมในอดีตทั้งภพชาตินี้