Facebook/ศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓
สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทร.๐-๒๙๙๕-๒๑๑๒

วัดป่าเจริญราช

โครงการธารน้ำใจจากวัดป่าฯ สู่ชาวดอย


วัดป่าเจริญราช ได้จัดให้มีโครงการธารน้ำใจจากวัดป่าฯ สู่ชาวดอย เพื่อบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค
เครื่องกันหนาว ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน การสอน การกีฬา ให้แก่นักเรียน โรงเรียน และชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร
เป็นประจำทุกปี ซึ่งโรงเรียน และหมู่บ้านที่ได้รับการช่วยเหลือจากวัดป่าเจริญราชที่ผ่านมา ประกอบไปด้วย

โรงเรียนห้วยหล่อดูก ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านผีปาน ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านแม่สอเหนือ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านแม่สอใต้ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยคั่ง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านนาเกียน ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
โรงเรียนม่อนแสงดาวธรรมชาตินิเวศน์ อ.เมือง จ.เชียงราย
โรงเรียน ตชด. รางวัลอินทิราคานที บ้านพะกะเช อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านทุ้งต้นงิ้ว ห้องเรียนสาขาหม่าโอโจ บ้านหม่าโอโจ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านแม่เกิบ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยบง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านหินหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่สะเต อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บ้านห้วยน้ำเย็น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านดอยหลวง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านดอยน้อย อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ป๊อกล่าง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ป๊อกบน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านหินฝน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านหล่ายทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านป่าพญาดอย อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บ้านผาขะเจ้อ อ.พบพระ จ.ตาก

ดูภาพบรรยากาศได้ที่

 

วัดป่าเจริญราชได้จัดโครงการสายธารน้ำใจจา­­กวัดป่าสู่ชาวดอยปี 58 เพื่อรวบรวมสิ่งของ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ถุงยังชีพ และอื่นๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวดอยที่ห่างไกล ซึ่งเป็นโครงการที่ทางวัดจัดขึ้นทุกๆ ปี ปีนี้ไปที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

โครงการสายธารน้ำใจจากวัดป่าสู่ชาวดอยปี 58(FULL Version)

โครงการสายธารน้ำใจจากวัดป่าฯปี58ส่งมอบโต๊ะเก้าอี้เพิ่มเติมสามารถ Inbox สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ facebook:ศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช

เลขที่ 12/19 คลอง 11 (สายกลาง) ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทรศัพท์ 0-29952112 แฟ็กซ์ 0-29952477