การเข้าปฏิบัติธรรม แบบบุคคลทั่วไป

หลังจากโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ(วันที ๑-๘) ตั้งแต่วันที่ ๙ ของทุกเดือน ถึงสิ้นเดือน
สาธุชนทุกท่าน สามารถเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดได้ทุกวัน โดยไม่กำหนดจำนวนวัน(ครั้งละไม่เกิน ๗ วัน) และได้รับเมตตาจากพระวิปัสสนาจารย์ ในการให้คำแนะนำ อบรม สั่งสอนวิธีการปฏิบัติแบบใกล้ชิด 

ทั้งนี้ ก่อนการลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม ทุกท่านต้องศึกษาและยอมรับกฎระเบียบของทางวัด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าปฏิบัติธรรม

๑. ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่วิกลจริต เป็นโรคลมชัก หรือลมบ้าหมู
๒. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่พิการอวัยวะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
๓. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด เช่น ยานัตถุ์ บุหรี่ สุรา ยาบ้า หรือยาเสพติดอื่นๆ
๔. ต้องไม่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
๕. รับผู้ปฏิบัติธรรมอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป และมีจิตศรัทธาในแนวทางการปฏิบัติ
๖. ทางวัดไม่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติธรรมเพื่อแก้บน 

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเข้าปฏิบัติธรรม

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง
๒. ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าเช็ดตัว รองเท้า(ควรเรียบร้อยเหมาะกับสถานที่) งดเว้นการสวมใส่เครื่องประดับ และการใช้เครื่องปะทินผิวทุกชนิด, ชุดชั้นในควรเป็นสีที่ใกล้เคียงกับชุดปฏิบัติธรรม
๓. ดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อสมาทานศีล
๔. ชุดปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติธรรม ควรเตรียมชุดปฏิบัติธรรมของตนเอง ให้ครบตามจำนวนวันที่ปฏิบัติ งดการซักผ้าหากไม่จำเป็น,

ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื้อแขนสั้นสีขาว, หญิง เสื้อแขนยาวสีขาว ผ้าถุงสีขาว กางเกงขายาวสีขาว สไบสีขาว ควรสวมเสื้อซับใน รวบผม ให้เรียบร้อย
๕. ผ้าห่ม

กฎระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม

ผู้ที่เข้าปฏิบัติธรรม ต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ดังนี้

  • รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด
  • สำรวมกาย วาจา ใจให้เป็นปกติตลอดเวลา สำรวมตนอยู่ในเขตวัด ใช้หลักสติปัฏฐานสี่ในการฝึกปฏิบัติธรรม กำหนดสติตลอดเวลา
  • ให้ความเคารพและเชื่อฟังคำแนะนำของพระอาจารย์ เมื่อสอบอารมณ์กับพระอาจารย์ท่านใด ขอให้สอบอารมณ์กับ พระอาจารย์ท่านนั้นจนจบการปฏิบัติธรรม โดยสอบอารมณ์วันละ ๑ รอบเท่านั้น
  • ห้ามคุย บอก หรือสอบถามสภาวธรรมกับพระภิกษุ แม่ชี หรือผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นเป็นอันขาด หากมีความสงสัยในการปฏิบัติ ให้สอบถามพระอาจารย์ผู้สอน ผู้ที่สอบอารมณ์แต่เพียงท่านเดียว
  • งดพูด - คุยโทรศัพท์ ในช่วงเวลาปฏิบัติธรรม ห้ามพูดคุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ด่าทอ พูดจาเสียดสี หรือแสดงกิริยาอาการอื่นใดที่ไม่เหมาะสม หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น คู่กรณีต้องออกจากวัดไปโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
  • ห้ามนำขวดน้ำเข้าห้องปฏิบัติธรรม
  • ผู้ปฏิบัติธรรมต้องลงทำวัตรและปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่กำหนดไว้ หากมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้แจ้งพระอาจารย์ผู้ดูแลทราบทุกครั้ง
  • ในวันกลับบ้าน ให้ผู้ปฏิบัติธรรมติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อส่งคืนป้ายชื่อ กุญแจห้องพัก เครื่องนอน เครื่องใช้ต่างๆเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจดูแลความถูกต้อง
  • ช่วงระหว่างการเข้าปฏิบัติธรรม ไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติธรรม เข้าพบหลวงพ่อที่ห้องรับแขกโดยเด็ดขาด
  • ในกรณีที่ต้องการออกไปภายนอกวัด ก่อนหรือในระหว่างกำหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้ ต้องแจ้งให้เจ้าหน่้าที่หรือพระอาจารย์รับทราบ และ/หรือ ทำพิธีลาศีลก่อนทุกครั้ง

การลงทะเบียน

ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติธรรม ให้ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม (ไม่ต้องจองหรือโทรบอกล่วงหน้า) โดยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงกำหนดจำนวนวันของการอยู่ปฏิบัติธรรม ทั้งนี้การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อพระอาจารย์ผู้ดูแล หรือเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียนแล้ว

ขั้นตอนการปฏิบัติธรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติ

ทางวัด อนุญาตให้อยู่ปฏิบัติธรรมได้ครั้งละไม่เกิน ๗ วัน หากประสงค์อยู่ปฏิบัติฯต่อ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนด ๒ วัน และจะอนุญาตให้อยู่ปฏิบัติธรรมต่อเป็นรายๆ ไป โดยความเห็นชอบของพระอาจารย์ผู้ดูแล หากผู้ที่มาปฏิบัติธรรมพิจารณาสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะได้อย่างต่อเนื่อง แจ่มแจ้ง ชัดเจน และต้องการเข้าปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตให้สูงขึ้น ทางวัดอนุญาตให้อยู่ปฏิบัติธรรมได้ไม่เกิน ๑๕ วัน โดยได้รับการอนุญาตจากหลวงพ่อ ด้วยการลงชื่อในใบสมัคร, พระอาจารย์จะทำพิธีสมาทานศีล ๘  รับศีล-ลาศีล  และสอนกรรมฐานให้ ๓ รอบต่อวัน คือ เวลา ๐๖.๐๐ น. เวลา ๑๐.๐๐ น. และเวลา ๑๘.๓๐ น. เมื่อลงทะเบียนเสร็จเจ้าหน้าที่จะจัดเครื่องนอนให้ และให้นำสัมภาระเข้าเก็บยังที่พักที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ตามความเหมาะสม ห้องละ ๑-๒ คน โดยจะแยกที่พักระหว่างหญิงและชาย ซึ่งไม่สามารถเลือกที่พักเองได้ และไม่มีการจองที่พักล่วงหน้า

กำหนดเวลาการปฏิบัติธรรม

๐๔.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
๑๗.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเข้าร่วมสวดมนต์ทำวัตร และปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่กำหนดไว้ โดยฟังสัญญาณระฆัง

การรับประทานอาหาร

ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องเข้ารับประทานอาหารพร้อมกันในที่ที่ทางวัดจัดไว้ให้ และควรพร้อมก่อนเวลาประมาณ ๑๕ นาที
อาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. อาหารกลางวัน เวลา ๑๐.๓๐ น. รับน้ำปานะ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ก่อนถึงเวลารับประทานอาหาร ผู้ปฏิบัติธรรมควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดที่นั่ง และน้ำดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกัน
ต้องเดินตักอาหารด้วยความเป็นระเบียบและอยู่ในอาการสงบ ห้ามส่งเสียงพูดคุยกัน
ขณะนั่งรอและรับประทานอาหาร ผู้ปฏิบัติธรรมห้ามพูดคุยหรือแสดงอาการใด ๆ ที่ไม่สำรวม
เมื่อตักอาหารเสร็จแล้ว ต้องนั่งรออยู่ในที่ จนทุกท่านตักอาหารเสร็จ จากนั้นพระอาจารย์จะนำกล่าว ถวายและพิจารณาอาหารก่อนการเริ่มรับประทาน
เมื่อเสร็จจากการรับประทานอาหาร ให้ผู้ปฏิบัติธรรมช่วยกันเก็บกวาดสถานที่ และทำความสะอาดภาชนะ ให้เรียบร้อยด้วยตนเอง
ไม่ปล่อยให้เป็นภาระของบุคคลอื่น

ข้อปฏิบัติในวันกลับบ้าน

เมื่อครบกำหนดการปฏิบัติธรรมตามที่แสดงความจำนงแล้ว ต้องเก็บของใช้ส่วนตัวกลับให้หมด ห้ามทิ้งไว้ให้เป็นภาระผู้อื่น หากทิ้ง ไว้ทางวัดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและควรทำความสะอาดที่พัก ศาลาปฏิบัติธรรม ห้องน้ำ และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อส่งคืน กุญแจ ห้องพัก เครื่องนอน เครื่องใช้ต่างๆ ห้ามฝากกุญแจห้องพักไว้กับผู้ปฏิบัติธรรม พระภิกษุ แม่ชี หรือบุคคลอื่นใด ต้องนำส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเท่านั้น

หมายเหตุ -การเข้าปฏิบัติธรรม ไม่มีการกำหนดค่าใช้จ่าย หากต้องการชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ หรือร่วมสร้างถาวรวัตถุต่างๆ สามารถทำบุญได้ตามตู้รับบริจาคต่างๆ ที่ทางวัดได้จัดไว้ให้ ตามกำลังกุศลศรัทธา


สนใจร่วมปฏิบัติธรรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่วัด
โทรศัพท์ ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ แฟ็กซ์ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล (แม่น้อง) โทร.085-666-4898