โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ

เจตนารมณ์ของพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ท่านได้ตั้งปณิธานไว้แน่วแน่ว่า ต้องการให้วัดป่าเจริญราช เป็นศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมาได้มีการอบรมวิปัสสนากรรมฐานตลอดทั้งปี

ระยะเวลาของโครงการ

โครงการเริ่มต้นทุกวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๘ ของทุกเดือน ตลอดทั้งปี โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องอยู่ปฏิบัติธรรมให้ครบโครงการตลอดทั้ง ๘ วัน โดยจะต้องมาสมัครลงทะเบียนภายในวันที่ ๑ ไม่เกิน ๑๒.๐๐ น. เท่านั้น และจะไม่รับผู้ปฏิบัติระหว่างโครงการ

สถานที่ 

ทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่อันเป็นสัปปายะ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ดูกายใจ ได้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เกิดสภาวะธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ได้เข้าถึงความจริงแห่งสภาวะจิต โดยจิตใจที่มุ่งมั่นน้อมนำมาดีแล้ว มีสถานที่อันเหมาะสม ได้พบครูอาจารย์ พระวิปัสสนาจารย์ ผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม คอยชี้แนะแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติธรรมอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง

การภาคปฏิบัติ 

ก็จะมีพระวิปัสสนาจารย์คอยส่งอารมณ์กรรมฐาน นำเราเดินจงกรมระยะที่ ๑ ตามเวลาที่กำหนด จากนั้นก็จะสอนนั่งสมาธิภาวนา โดยจะเน้นที่การกำหนดภาวนาแบบ พองหนอ ยุบหนอ ส่วนใครจะภาวนาแบบพุทโธ หรือ
แบบสัมมาอรหัง ก็ได้เช่นกัน และยังสามารถสอบถามสภาวธรรมกับหลวงพ่อได้ ทั้งแบบ พองหนอ-ยุบหนอ แบบพุทโธ หรือแบบสัมมาอรหัง

การสวดมนต์ 

ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดสมาธิจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์นั้นๆ ซึ่งการทำวัตรเช้าและ
วัตรเย็น ก็จะมีพระอาจารย์นำสวดมนต์ในบทต่างๆ

ฟังธรรมบรรยาย 

ในช่วงเย็นเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.ถึง ๒๑.๐๐ น. ก็จะได้รับฟังธรรมบรรยายจากหลวงพ่อ โดยท่านก็จะแสดงธรรมบรรยาย ตามสภาวธรรมของผู้ปฏิบัติ เพื่อให้คำชี้แนะแนวทางการปฏิบัติ การแก้ไขอารมณ์กรรมฐาน หรืออื่นๆตามสภาวธรรมของผู้ปฏิบัติในแต่ละวันตลอดโครงการทั้ง ๘ วัน

การสอบอารมณ์ 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่เกิดสภาวะธรรมที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง หลวงพ่อท่านก็ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ปฏิบัติได้สอบถาม ได้บอกเล่า ถึงวิธีการปฏิบัติของตนไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรม การนั่งสมาธิภาวนา หรือสภาวธรรมต่างๆที่เกิดขึ้น หลวงพ่อท่านก็จะแนะนำถึงวิธีการปฏิบัติต่อสภาวธรรมนั้นๆให้เราได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและพัฒนาส่วนที่ยังขาดอยู่ให้เกิดความสมดุลย์กัน

การปิดวาจา 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าถึงสภาวธรรม อันเป็นสภาวะภายในของตนเอง ศึกษาสภาวะธรรมหรือสภาวะอารมณ์เฉพาะของตนเองเท่านั้น ซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์สูงสุดกับผู้ปฏิบัติธรรมเอง หลวงพ่อท่านจึงให้ผู้ปฏิบัติปิดวาจา งดการสนทนาต่างๆ โดยสอบถามได้เฉพาะกับเจ้าหน้าที่ และพระวิปัสสนาจารย์เท่านั้น ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะปิดวาจา ด้วยเพราะการปิดวาจา เป็นการกล่าวให้สัจจะต่อหน้า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
และพระวิปัสสนาจารย์ ดังนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องรักษาสัจจะนั้น โดยความหมายของการปิดวาจานั้น นอกจากการที่จะไม่พูดแล้ว การส่งสัญญาณต่างๆ การสือสารด้วยเทคโนโลยีต่างๆ อันที่จะเป็นการกระทำ ที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติส่งจิตออกข้างนอกที่ไม่ใช่เรื่องภายในกายและจิตใจของตนเอง ควรงดเว้นทั้งสิ้น

การลงทะเบียน

ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติธรรมให้ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมได้ ในวันที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม จะสมบูรณ์ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียน แล้ว เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ให้นำสัมภาระเข้าไปเก็บยังที่พักที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ โดยจะแยกที่พักระหว่างหญิงและชาย ซึ่งไม่สามารถเลือกที่พักเองได้ และไม่มีการจองที่พักล่วงหน้า กำหนดเวลาการปฏิบัติธรรม (ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมาทำวัตรและปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่กำหนดไว้)

 

สนใจร่วมปฏิบัติธรรมติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัด
โทรศัพท์ ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ แฟ็กซ์ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล (แม่น้อง) โทร.085-6664898

 

 ระเบียบการเข้าปฏิบัติธรรม

 

การเข้าปฏิบัติธรรม โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ณ วัดป่าเจริญราช ทุกวันที่ ๑ - ๘ ของเดือน ตลอดทั้งปี ก่อนที่จะลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม ต้องศึกษาและยอมรับกฎระเบียบของวัด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าปฏิบัติธรรม

๑. ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่วิกลจริต เป็นโรคลมชัก หรือลมบ้าหมู
๒. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่พิการอวัยวะ และไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
๓. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด เช่น ยานัตถุ์ บุหรี่ สุรา ยาบ้า หรือยาเสพติดอื่นๆ
๔. ต้องไม่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
๕. รับผู้ปฏิบัติธรรมอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
๖. ทางวัดไม่อนุญาตให้มาปฏิบัติธรรมเพื่อแก้บน

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

๑. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง
๒. ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าเช็ดตัว รองเท้าควรเรียบร้อยเหมาะกับสถานที่ งดเว้นการสวมใส่เครื่องประดับ การใช้เครื่องปะทินผิวทุกชนิด ชุดชั้นในควรเป็นสีที่ใกล้เคียงกับชุดปฏิบัติธรรม
๓. ชุดปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติธรรมควรนำชุดปฏิบัติธรรมของตนเองมาให้ครบตามจำนวนวันที่ปฏิบัติ งดการซักผ้า หากไม่จำเป็น ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื้อแขนสั้นสีขาว หญิง เสื้อแขนยาวสีขาว ผ้าถุงสีขาว กางเกงขายาวสีขาว สไบสีขาว ควรสวมเสื้อซับใน รวบผม ให้เรียบร้อย
๔. ผ้าห่ม

กฎระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม

ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
-ต้องอยู่ปฏิบัติธรรมครบ ๘ วัน ตลอดโครงการ
-รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด สำรวมกาย วาจา ใจให้เป็นปกติตลอดเวลา โดยใช้หลักสติปัฏฐานสี่ ให้ความเคารพและเชื่อฟังคำแนะนำของพระอาจารย์
-หากมีความสงสัยในการปฏิบัติธรรม ให้สอบถามสภาวธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์เท่านั้น
-งดพูด - คุยโทรศัพท์ ตลอดระยะเวลาในโครงการ หากจำเป็นให้ขออนุญาตพระอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เป็นกรณีไป
-ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ด่าทอ พูดจาเสียดสี หรือแสดงกิริยาอาการอื่นใดที่ไม่เหมาะสม หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งคู่กรณีต้องออกจากวัดไปโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
-ผู้ปฏิบัติธรรมต้องลงทำวัตร และปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่กำหนดไว้ หากมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้แจ้งพระอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ทราบทุกครั้ง
-ไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติธรรม เข้าพบหลวงพ่อที่ห้องรับแขกโดยเด็ดขาด

การลงทะเบียน

ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติธรรมให้ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมได้ ในวันที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม จะสมบูรณ์ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียน แล้ว เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ให้นำสัมภาระเข้าไปเก็บยังที่พักที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ โดยจะแยกที่พักระหว่างหญิงและชาย ซึ่งไม่สามารถเลือกที่พักเองได้ และไม่มีการจองที่พักล่วงหน้า กำหนดเวลาการปฏิบัติธรรม (ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมาทำวัตรและปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่กำหนดไว้)

ตารางเวลา

วันที่ ๑

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าที่พักและรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ปฐมนิเทศชี้แจงระเบียบปฏิบัติ
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. พิธีสมาทานศีล ๘ สมาทานพระกัมมัฏฐาน และวิธีปฏิบัติพระกรรมฐาน
เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๔๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย ภาคปฏิบัติ โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

วันที่ ๒

เวลา ๐๔.๐๐ น. สัญญาณระฆัง สรีระกิจ
เวลา ๐๔.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๔๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย ภาคปฏิบัติ โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท พิธีสมาทานปิดวาจา

วันที่ ๓ ถึง วันที่ ๗

ไม่มีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า - เย็น โดยให้ปฏิบัติธรรมอย่างเดียว และฟังธรรมบรรยาย ในเวลา ๒๐.๐๐น.

วันที่ ๘ (วันปิดโครงการ)

เวลา ๐๔.๐๐ น. สัญญาณระฆัง สรีระกิจ
เวลา ๐๔.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. พิธีให้โอวาท ผู้ปฏิบัติธรรมแสดงความรู้สึก พิธีลาศีล ๘ สมาทานศีล ๕ ขอขมาศีล ขอขมา ธรรม ขอขมาพระกรรมฐาน พิธีมาลาบูชาคุณ พิธีถวายพระพร

การรับประทานอาหาร

ผู้ปฏิบัติธรรม พร้อมกันที่ศาลา อาหารเช้า เวลา ๐๖.๓๐ น. อาหารกลางวัน เวลา ๑๐.๓๐ น. ดื่มน้ำปานะ เวลา ๑๖.๐๐ น. - ก่อนถึงเวลารับประทานอาหาร ผู้ปฏิบัติธรรมควรช่วยกันจัดที่นั่ง สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกัน ต้องเดินตักอาหารด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ห้ามพูดคุยกัน ขณะนั่งรอ และรับประทานอาหาร ผู้ปฏิบัติธรรมห้ามพูดคุยกัน หรือแสดงอาการใด ๆ ที่ไม่สำรวม เมื่อเสร็จจากการรับประทานอาหาร ให้ผู้ปฏิบัติธรรมช่วยกันเก็บกวาดสถานที่ และทำความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย อย่าให้เป็นภาระของบุคคลอื่น

ข้อปฏิบัติในวันกลับบ้าน

เมื่อครบกำหนดการปฏิบัติธรรม ต้องเก็บของใช้ส่วนตัวกลับให้หมด ห้ามทิ้งไว้ให้เป็นภาระผู้อื่น หากทิ้งไว้ทางวัดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และควรทำความสะอาดที่พัก ศาลาปฏิบัติธรรม ห้องน้ำ เป็นต้น

หมายเหตุ   การเข้าปฏิบัติธรรม หากจะชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ หรือร่วมสร้างถาวรวัตถุต่างๆ สามารถทำบุญได้ตามตู้รับบริจาคต่างๆ ที่ทางวัดได้จัดไว้ ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมผู้ใด ไม่ทำตามระเบียบของวัดที่กำหนดไว้ ทางวัดจะกล่าวตักเตือนให้ทราบก่อน หากยังไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ทางวัดขออนุญาตให้ท่านกลับไปปฏิบัติที่บ้าน ทั้งนี้ เพื่อความผาสุกของทุกคนที่มาตั้งใจมาปฏิบัติธรรม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัด