ประวัติวัดป่าเจริญราช

ประวัติความเป็นมา

วัดป่าเจริญราชได้ถือกำเนิดจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชนกลุ่มหนึ่งนำโดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ที่มุ่งหวังให้เป็นสถานที่ที่สงบและเหมาะสม ภายใต้การกำกับดูแลของพระภิกษุ และอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก วัดป่าเริ่มสร้างในปี พ.ศ.๒๕๔๔ โดยความอนุเคราะห์ของญาติธรรมท่านหนึ่งให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการชั่วคราวจำนวน ๒ ไร่ บริเวณใกล้กับหมู่บ้านเกษียณเกษตร คลอง ๑๑ ตำบล บึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในระยะเริ่มต้นได้มีการปรับพื้นที่ ขุดบ่อน้ำ และก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมชั่วคราว รวมไปถึงการก่อสร้างที่พักของพระภิกษุ โรงครัว ห้องน้ำ และปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา โดยใช้ชื่อสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ว่า
ธรรมสถานวิมลธรรม อันมีความหมายโดยนิยามศัพท์
หมายถึง แหล่งธรรมะอันบริสุทธิ์ เมื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารชั่วคราวดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วมีพระภิกษุ
๒ รูป และสามเณร ๒ รูป เข้ามาพำนักปฏิบัติธรรมและให้การอบรมธรรมะแก่ฆราวาสผู้สนใจ หนึ่งในจำนวนพระภิกษุที่พำนักอยู่ได้แก่ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ซึ่งเป็น
พระวิปัสสนาจารย์ที่สมาชิกผู้เริ่มก่อตั้งเคารพนับถือและศรัทธา อันเป็นมูลเหตุส่วนหนึ่งในที่มาของธรรมสถาน การพำนักอยู่ของพระภิกษุและสามเณร ณ ธรรมสถานแห่งนี้ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง โดยเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีในขณะนั้น

วัตถุประสงค์ในการตั้งธรรมสถานวิมลธรรม มีดังนี้

๑. เพื่อเป็นสถานที่ฝึกฝนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของประชาชนผู้สนใจทั่วไปที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนา
๒. เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการจัดทำสื่อธรรม ก่อสร้างถาวรวัตถุ ปูชนียวัตถุ และปูชนีย-สถาน
๓. เพื่อเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมวิถีพุทธที่สำคัญและกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชาติ เช่น วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ และวันสงกรานต์ เป็นต้น
๔. เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่เยาวชน นักเรียน และนักศึกษาทุกสถาบัน ในการที่จะปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม
๕. เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้สนทนาธรรม ศึกษาธรรมะ
๖. เพื่อเป็นที่พำนักสงฆ์อาพาธที่มาจากต่างจังหวัด ที่เข้ามาพักรักษาอาการเจ็บป่วยในโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ ได้มีที่พักชั่วคราวในระหว่างรอผลการตรวจ หรือรักษา อาการเจ็บป่วยต่างๆ
๗. เพื่อเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่มีป่าธรรมชาติ โดยการปลูกต้นไม้ใหญ่ ๆ นานาพันธุ์ เพื่อเพิ่มอากาศอันบริสุทธิ์ ช่วยลดภาวะโลกร้อน และยังเป็นสวนป่าธรรมชาติ เป็น ลานธรรมสำหรับพระภิกษุผู้มีความปรารถนาจะปฏิบัติธรรมในป่าธรรมชาติ
๘. เพื่อปลูกป่าสมุนไพร นำมารักษาโรคให้แก่ผู้เจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ ที่ร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ก็ตาม ซึ่งขาดแคลน
ทุนทรัพย์ในการรักษา

ธรรมสถานวิมลธรรมมีคณะกรรมการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารงานองค์การ คณะบุคคลผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการประกอบด้วย พ่อค้า ประชาชน และข้าราชการประจำ ที่สละเวลามาช่วยงานและกิจกรรม การดำเนินงานที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมทั้งในด้านงานบุญประเพณีตามเทศกาล การจัดอบรมปฏิบัติธรรม และการให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการของธรรมสถานวิมลธรรมในช่วงเวลาดังกล่าวอาศัยปัจจัยที่ได้รับบริจาคโดยวิธีต่าง ๆ และส่วนหนึ่งจากกิจกรรมการทอดผ้าป่าและการทอดกฐินโดยกลุ่มบุคคลผู้มีจิตศรัทธาอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งในปีเริ่มต้นของการดำเนินกิจกรรม ธรรมสถานวิมลธรรมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จพร้อมด้วยพระสหายมาถวายผ้าป่าสมทบทุนในการปรับปรุงศาลาปฏิบัติธรรมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และภายหลังต่อมาได้มีผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาทำบุญ จนกระทั่งธรรมสถานวิมลธรรมมีปัจจัยเพียงพอในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลรูปแบบมูลนิธิประมาณกลางปี พ.ศ.๒๕๔๔ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นมูลนิธิวิมลธรรม และได้รับอนุญาตจัดตั้งเลขอนุญาตที่ ต. ๗๓/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕ มีที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ ๑๒/๑๙ หมู่ ๒ คลอง ๑๑ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิวิมลธรรม มีดังนี้

๑. ส่งเสริมสนับสนุนเผยแผ่คำสอนพระพุทธศาสนา
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมแก่องค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ
๓. สนับสนุนทุนในการบำรุงพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และบุคลากรของมูลนิธิ โดยอุปการะด้วยปัจจัยสี่ คือ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่พักอาศัย และยารักษาโรค
๔. สนับสนุนการจัดทำสื่อธรรมะต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนาออก
เผยแผ่ เช่น วารสาร เอกสาร จุลสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือ CD DVD และ MP3 เป็นต้น
๕. สนับสนุนให้ทุนช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
๖. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ในสังคม
๗. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองและศาสนาอื่นแต่อย่างใด

 

มูลนิธิวิมลธรรมได้เริ่มดำเนินกิจกรรมและเปิดประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๕ วันดังกล่าวจึงถูกกำหนดให้เป็นวันจัดประชุมสมัยสามัญประจำปีของมูลนิธินับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ต่อมาคณะสงฆ์ซึ่งอยู่จำพรรษาและปฏิบัติพุทธกิจได้มีดำริจะให้มูลนิธิวิมลธรรมมีสถานภาพเป็นวัดโดยถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อให้กระบวนการดำเนินกิจกรรมทางศาสนามีความชัดเจน ถูกต้อง และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการจึงได้มีการประชุมหารือ และมีมติในคราวประชุมกรรมการครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ เห็นชอบในหลักการ และกำหนดใช้ชื่อว่า วัดป่าเจริญราชธรรมาราม และจัดทำหนังสือรับรองการโอนสิทธิครอบครองที่ดิน ทรัพย์สินบนที่ดิน และเงินทุนดำเนินการ พร้อมมอบหมายให้เลขานุการมูลนิธิ นางชัชชฎา เพิ่มพันธ์ ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างวัด ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายก็ได้ดำเนินการตามรูปแบบคำขออนุญาตสร้างวัดที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด (ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็น
สำนักสงฆ์ก่อนในระหว่างรอการอนุมัติให้สร้างวัด)

มูลนิธิวิมลธรรมได้รับแจ้งตามหนังสือประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เป็นสำนักสงฆ์ที่ถูกต้อง (ในระหว่างดำเนินการสร้างวัด) โดยมีชื่อว่า สำนักสงฆ์วิมลธรรม ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ต่อมาในภายหลังจึงได้รับหนังสืออนุมัติ อนุญาตให้สร้างวัด ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ โดยอนุญาตให้สร้างวัดภายในกำหนดระยะเวลา ตั้งแต่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ลงนามโดย นางบุญศรี พานะจิตต์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อได้รับการอนุญาตให้สร้างวัดแล้วทางคณะกรรมการได้ยื่นเรื่องขอเป็น วิสุงคามสีมาเสนอตามลำดับชั้น ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้ลงรับเรื่องไว้ตามหนังสือเลขที่ ๙/๕๐ เสนอให้ใช้ชื่อว่า วัดป่าเจริญราชธรรมาราม

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีแจ้งผลการอนุมัติจัดตั้งวัดโดยมี ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีนามว่า วัดป่าเจริญราช