ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๑๓

สำหรับรุ่นที่ ๑๓/๑

 ในวันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ รับยุวชนอายุ ๙-๑๒ ปี จำนวน ๑๒๐ คน (เกิดระหว่าง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔)

รุ่นที่ ๑๓/๑ คลิกเข้าไปสมัครออนไลน์ได้ที่นี่

รุ่นที่ ๑๓/๑ ตรวจสอบรายชื่อ/ผลการสมัครได้ที่นี่

 


สำหรับรุ่นที่ ๑๓/๒ (รุ่นนี้ถือศีล ๘)

ในวันที่ ๒๖-๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ รับยุวชนอายุ ๑๓-๑๕ ปี จำนวน ๑๒๐ คน (เกิดระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐)

รุ่นที่ ๑๓/๒ คลิกเข้าไปสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ 

รุ่นที่ ๑๓/๒ ตรวจสอบรายชื่อ/ผลการสมัครได้ที่นี่

 

เชิญเข้ามากรอกใบสมัครกันได้เลยค่ะ แล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป หรือจะแจ้งผลผ่านหน้าจอตรวจสอบรายชื่อของแต่ละรุ่นนะคะ

 


โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๑๓ “เด็กดีของพ่อ”
ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน  วัดป่าเจริญราช

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ “องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”
เพื่อถวายแด่พ่อของแผ่นดิน “บูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์”
เพื่อตอนแทนพระคุณ พ่อ-แม่  “บิดา มารดาของยุวชนทุนคน”

 


ระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมาย

รุ่นที่ ๑๓/๑ ในวันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ รับยุวชนอายุ ๙-๑๒ ปี จำนวน ๑๒๐ คน
 (เกิดระหว่าง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔)
รุ่นที่ ๑๓/๒ ในวันที่ ๒๖-๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ รับยุวชนอายุ ๑๓-๑๕ ปี จำนวน ๑๒๐ คน
(เกิดระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐) รุ่นนี้ถือศีล ๘                         

วัตถุประสงค์  

โครงการค่ายพุทธบุตร หรือค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม  จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา  และสามารถนำหลักธรรมคำสอนเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  อีกทั้งฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่  ตามวัยที่เยาวชนสามารถ ฝึกจิต ฝึกสมาธิ ของตนได้ และนำการเจริญสติไปประยุกต์ใช้กับสิ่งกระทบต่าง ๆ ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์  และการสื่อสารที่รวดเร็วทันสมัยล้วนเป็นเหตุปัจจัยต่อการรับรู้ซึมซับสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ได้ง่ายและเร็วขึ้น  เยาวชนที่มีพื้นฐานทางใจที่เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม และความกตัญญูกตเวที  จะมีหลักยึดที่หนักแน่นสามารถเลือกที่จะเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ดีมีประโยชน์  และปฏิเสธอบายมุขสิ่งเลวร้ายทั้งปวง  

พระวิทยากร      

พระอาจารย์พิชิต  มหาวีโร        
พระมหารพีภัทร  วชิรปญฺโญ                
พระมหาวีระศักดิ์ อภินันทเวที     

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :          

ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช

ติดต่อสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ชมรม

คุณบุษรัตน์  มกรแก้วเกยูร (ปู)          โทร. 085 1202005
คุณสิรินภา  สินตระการผล (เอ๋)         โทร. 088 2663659
คุณอโนทัย  สินตระการผล (อ้อย)      โทร. 094 6239645
คุณดวงกมล  มณีกุล (ออย)                 โทร. 089 2053385
คุณธัญฑ์มรรฆศ์  สุนันท์กิ่งเพชร (เจ) โทร. 086 3025988

สิ่งที่ต้องนำติดตัวมาด้วย

 • เสื้อยืดสีขาว หรือสีอ่อน  ๔  ตัว เพื่อใส่ให้พอดีกับ  ๔  วัน

 • กางเกงสีอ่อนสุภาพ  แบบที่นั่งได้สบาย ขายาวเลยเข่า ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เวลานอนสามารถเปลี่ยนชุดนอนสีสุภาพได้ (ไม่อนุญาตให้ใส่กระโปรง)

 • อุปกรณ์อาบน้ำ ผ้าเช็ดตัว ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ หวี ตะกร้าพลาสติก หรือกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์อาบน้ำ ให้เด็กถือไปห้องน้ำได้สะดวก

 • กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ให้ติดป้ายชื่อ-นามสกุล ของเด็กไว้ด้วย

 • ยาประจำตัว (เขียนวิธีการให้ยา และเวลารับประทานใส่ถุงยาด้วย เพื่อให้พี่เลี้ยงช่วยดูแลเวลารับประทานยา)    

 • ขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง

 • ไม่อนุญาตให้นำขนม และของรับประทานต่าง ๆ เพราะทางเจ้าหน้าที่ผู้จัด เตรียมอาหารและขนมให้เพียงพอแล้ว และป้องกันมดแมลงในที่นอนเด็ก ๆ ด้วย

 • ไม่อนุญาตให้นำของมีค่าทุกชนิด เช่น เงิน เครื่องมือสื่อสาร เกม ของเล่น  ห้ามนำติดตัวมาโดยเด็ดขาด

 • ถ้าบุตรหลานของท่านมีโรคประจำตัว หรือมีลักษณะที่แตกต่างไปจากปกติ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้พิจารณาให้เหมาะสมต่อไป

 • ผู้ปกครองสามารถมาดูการปฏิบัติธรรมของบุตรหลานได้ แต่ไม่ควรรบกวนการปฏิบัติธรรมของเด็ก เพราะจะทำให้เสียสมาธิได้  และสามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา 

 • ผู้ปกครองสามารถนำอาหาร ขนม เครื่องดื่มมาบริจาคได้ โดยอาหารเช้าเริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น. และอาหารกลางวัน ๑๑.๐๐ น. และอาหารเย็น ๑๗.๐๐ น. ควรมาก่อนเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที เพื่อเตรียมอาหารให้เด็ก หรือถ้าผู้ปกครองท่านใดสนใจเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเด็กในแต่ละวัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดล่วงหน้า  (สำหรับรุ่นที่ ๒ อายุ ๑๓-๑๕ ปี ถือศีล ๘ งดอาหารเย็น)

 • รับเฉพาะเด็กที่สามารถอยู่ร่วมโครงการได้ตลอดทั้ง ๔ วัน  ร่วมพิธีเปิด-ปิดโครงการ

วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • กรอกใบสมัครได้ที่ ศาลาปฏิบัติธรรมชั้น ๒  วัดป่าเจริญราช และใส่แฟ้มโครงการ

 • สมัครออนไลน์ผ่าน www.watpacharoenrat.org ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

 • ทางชมรมจะลงรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทาง facebook ศิษย์วัดป่าเจริญราช รอบแรกในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และรอบสุดท้ายวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ระเบียบการและใบสมัคร  ได้ที่ www.watpacharoenrat.org  

 • จะปิดรับสมัครทันทีเมื่อเต็มจำนวน หมายเหตุ... รับเฉพาะผู้ที่กรอกใบสมัครครบถ้วนเท่านั้น

รับ-ส่งบุตร วันเปิด-ปิดโครงการ 

 • วันเปิดโครงการ (รุ่น ๑ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑, รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑) 
  ลงทะเบียน เข้าที่พัก เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 • วันปิดโครงการ (รุ่น ๑ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑, รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑) 
  สามารถมาชมพิธีปิดได้ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีเสร็จเรียบเร้อย เวลา ๑๕.๓๐ น.


ติดตามชมการถ่ายทอดสดโครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๑๓ “เด็กดีของพ่อ”  
ทาง facebook ศิษย์วัดป่าเจริญราช ได้ในเวลา ๐๕.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 

ขอประกาศงดปฏิบัติธรรมทั่วไป
ในวันที่ ๑๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ช่วงโครงการค่ายพุทธบุตร
เนื่องจากขอใช้สถานที่ภายในวัดให้เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มที่
ต้องขอความกรุณาและขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วย