Facebook/ศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓
สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทร.๐-๒๙๙๕-๒๑๑๒

วัดป่าเจริญราช

คุณลักษณะของโสดาบัน


เมื่อมีวาสนาบารมี ได้ผ่านโสฬสญาณในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ย่อมได้ครองชีวิต “โสดาบัน”

เหล่าโสดาบันย่อมมีลักษณะเกิดขึ้นได้เอง ๑๑ ข้อ คือ

๑. ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง 
๒. ไม่มีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัย
๓. ไม่มีความเห็นผิดจากคลองธรรม
๔. ไม่มีความตระหนี่
๕. ไม่มีความอิจฉาริษยา
๖. ไม่มีกามราคะชนิดรุนแรง
๗. ไม่มีความโกรธชนิดรุนแรง
๘. ไม่มีความลบหลู่ โอ้อวด มารยาสาไถย
๙. ไม่มีความถือตน
๑๐. ไม่มีอคติ ๔ มีความยุติธรรมประจำใจ ประกอบด้วย

  • ฉันทาคติ หมายถึง ความลำเอียงเพราะรัก เพราะชอบเป็นพิเศษ
  • โทสาคติ หมายถึง ความลำเอียงเพราะชัง เพราะความเกลียดชัง ความไม่ชอบ
  • ภยาคติ หมายถึง ความลำเอียงเพราะกลัวหรือเกรงใจ
  • โมหาคติ หมายถึง ความลำเอียงเพราะไม่รู้

๑๑. มีศีลบริสุทธิ์ ถ้าเป็นฆราวาส จะมีศีล ๕ เป็นนิจศีลตลอดชีวิต

ลักษณะของโสดาบัน ๑๑ ข้อนี้ เขาเกิดของเขาเอง ไม่ต้องนั่งคิด นั่งนึก นั่งตรึกตรองหรือข่มจิตให้เกิด เขาจะเกิดเองอย่างอัตโนมัติ โยคีผู้ปฏิบัติก็รู้สึกอัศจรรย์ใจสามารถ Inbox สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ facebook:ศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช

เลขที่ 12/19 คลอง 11 (สายกลาง) ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทรศัพท์ 0-29952112 แฟ็กซ์ 0-29952477