การนอนเจริญวิปัสสนาสมาธิ

๑. พองหนอ ๒. ยุบหนอ ๓. นอนหนอ ๔. ถูกหนอ